Collegeprogramma 2014-2018 is afgerond!

Dit item is verlopen op 28-03-2018.

Na de komende gemeenteraadsverkiezingen start een nieuwe bestuursperiode. Met de rapportage ‘Realisatie collegeprogramma 2014-2018’ geeft het college inzicht in de behaalde resultaten bij de uitvoering van het collegeprogramma. 90% van de resultaten en activiteiten zijn nu gerealiseerd. Een aantal activiteiten lopen nog door in de bestuursperiode van een nieuw college.

"Vol enthousiasme en ambitie is ons college gestart om de coalitieafspraken uit te werken. We kijken terug op een enerverende en boeiende periode waar veel tot stand is gekomen. Want naast het collegeprogramma zijn een groot aantal investeringen gedaan in onze vier dorpen. Aan de hand van de vier centrale uitdagingen van de afgelopen vier jaar blikken we kort terug.

Financieel gezond blijven

We hebben de afgelopen vier jaar een stabiele financiële koers kunnen varen en de raad steeds een sluitende begroting aangeboden. Eén van onze drijfveren was om de woonlasten voor de inwoners laag te houden. Dat is gelukt en de Eper woonlasten liggen onder het landelijk gemiddelde.

Goede zorg en ondersteuning

Veel tijd en energie hebben we gestoken om een goed aanbod van de nieuwe taken rond zorg en ondersteuning te implementeren. Met de daarvoor beschikbare financiële middelen vanuit het rijk zijn we daar naar ons idee goed in geslaagd. We vinden het belangrijk dat mensen blijven participeren in de samenleving. Daarom onze inzet op het blijvend activeren van mensen via werk, opleiding, vrijwilligerswerk of andere maatschappelijke activiteiten Met het lokale bedrijfsleven en maatschappe-lijke organisaties zijn in dit kader afspraken gemaakt. Verder hebben we geïnvesteerd in onder-steuning van vrijwilligers, mantelzorgers en verenigingen en het verder tegen gaan van armoede.

Toekomstgerichte ontwikkeling

Onze insteek is steeds geweest om adequaat en flexibel te reageren op ontwikkelingen en opgaven die op ons afkomen. Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving heeft baat bij een voldoende en een divers aanbod aan woningen. We zien nu gelukkig op diverse plekken in de dorpen dat woningbouw tot stand komt of al gerealiseerd is. Waar we trots op zijn is dat de kwaliteitsverbetering van de dorpscentra nu goed zichtbaar is met mooie resultaten in de centra van Epe en Vaassen. Voor het dorp Emst is met een flinke financiële bijdrage de renovatie van dorpshuis de Hezebrink mogelijk geworden. Belangrijk is ook het stimuleren en faciliteren van duurzame initiatieven uit de samenleving (wonen, energie, mobiliteit, afval). Twee beleidsvisies die een belangrijke basis leggen voor de toekomst zijn de lokale economische visie en het toeristisch profiel.

Betrokken overheid

Een belangrijk item voor ons is de nieuwe rolinvulling van de overheid, waar we belangrijke stappen hebben gezet. We hebben vastgelegd hoe we als regisserende gemeente willen werken. Samen-werking met inwoners, partners en omliggende gemeenten is daarin een centraal punt. Het gebieds-gericht werken is ingevoerd in de hele gemeente met daarin een centrale rol voor inwoners. Voor een goede dienstverlening is het Klant Contact Centrum opgezet met als kernpunten een goede bereikbaarheid (post, balie, telefoon, digitaal) en een goede communicatie met inwoners, organisaties en bedrijven. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt een hoog waarderingscijfer. We hebben naast digitale dienstverlening nu ook dienstverlening aan huis en op afspraak mogelijk gemaakt."

Interview met de wethouders

Met iedere wethouder is een interview gehouden over hoe ze de afgelopen vier jaar hebben ervaren en welke doelen zijn bereikt. De interviews zijn hieronder te lezen.

Pagina opties