College stelt de raad voor om het Herstelplan 2020 vast te stellen (23-11-2021)

Dinsdag 16 november heeft het college van B&W besloten om de gemeenteraad voor te stellen het bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020, het zogenaamde Herstelplan 2020, gewijzigd vast te stellen.

Het bestemmingsplan Buitengebied Epe uit 2017 is op enkele concrete onderdelen herzien. Er is dus geen sprake van een complete actualisatie voor het gehele buitengebied. Het Herstelplan 2020 gaat over de permanente bewoning van enkele recreatiewoningen, het gebruik van een aantal recreatiewoningen als tweede woning en een aantal kleine verbeteringen. Wethouder Jan Aalbers is blij met het plan zoals het er nu ligt: “Het is fijn dat er nu een actuele regeling voor een aantal onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied is, die invulling geeft aan eerdere uitspraken van de Raad van State.”

Korte historie

De raad heeft het bestemmingsplan Buitengebied Epe vastgesteld op 23 maart 2017. Tegen dit besluit is beroep ingesteld, uiteindelijk is door de Raad van State een uitspraak gedaan. De Raad van State heeft het bestemmingplan voor vier onderdelen vernietigd en opgedragen om deze te repareren. Het gaat om een zes permanent bewoonde recreatiewoningen, twee recreatieparken en op zichzelf staande twee percelen. Deze uitspraak heeft geleid tot het Herstelplan 2018 waarin die onderdelen zijn gerepareerd. Tijdens de behandeling van het Herstelplan 2018 is door de gemeenteraad de vraag gesteld of er in het buitengebied geen gelijke gevallen bekend zijn, die ook gerepareerd zouden moeten worden. Uit inventarisatie bleek dat dit het geval was. Het Herstelplan 2020 voorziet dan ook in de reparatie van die opgespoorde, gelijke gevallen. Hierbij blijft de uitspraak van de Raad van State over de vier onderdelen nog steeds leidend.

Herstelplan 2020

Sinds het Herstelplan 2020 begin dit jaar ter inzage lag, zijn 151 zienswijzen ingediend. Die zienswijzen gingen over vijf categorieën, te weten: spuitvrije zones, paardenbakken, permanente bewoning van solitaire recreatiewoningen, het gebruik van recreatiewoningen als tweede woning op recreatieparken en over diverse concrete situaties op diverse percelen. Na een zorgvuldige analyse blijkt dat een groot deel van de ingediende zienswijzen over percelen en onderwerpen gaan waarop het Herstelplan 2020 niet van toepassing is, zoals het gebruik van chalets en stacaravans als tweede woning en paardenbakken. Het Herstelplan 2020 bevat slechts een klein aantal percelen binnen onze gemeente, namelijk die stukken grond die op de plankaart staan aangegeven. Op alle andere stukken grond in onze gemeente is het Herstelplan 2020 niet van toepassing.

Wijzigingen

Het bestemmingsplan Buitengebied Epe, dat in 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld, wordt nu op een drietal punten herzien. De herziening is opgenomen in het Herstelplan 2020. De onderdelen van het herstelplan zijn: de permanente bewoning van recreatiewoningen met een zogeheten BOV-status (Bewoning Onder Overgangsrecht), het gebruik van recreatiewoningen als tweede woning op recreatieparken en een aantal kleine verbeteringen.

Pagina opties