Coalitieakkoord gemeente Epe: ‘Sociaal, duurzaam en verbindend!’ (09-05-2018)

Dit item is verlopen op 30-05-2018.

Woensdag 9 mei presenteerde formateur Robert Scholten de hoofdlijnen van het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Epe onder het motto: ‘Sociaal, duurzaam en verbindend!’. Vertegenwoordigers van de partijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU en GroenLinks zijn er na verschillende gesprekken in geslaagd om tot een inhoudelijk akkoord te komen.

Scholten: “Dit coalitieakkoord is het resultaat van een open, constructief en voortvarend overleg. We zien het als een document dat de partijen verbindt en dat aangeeft wat we gezamenlijk met elkaar hebben. Het bevat voor iedere coalitiepartij herkenbare thema’s, speerpunten van beleid en prestatieafspraken.”

Ambitie

De ambitie voor deze bestuursperiode gaf de formateur als volgt aan. “Met het motto ‘Sociaal, duurzaam en verbindend!’ bouwen we voort op de lijn die de vorige bestuursperiode is ingezet en waaraan we toekomstgericht nu nieuwe impulsen geven.

Sociaal en duurzaam betekent voor ons dat je in onze gemeente nu en in de toekomst op een prettige manier kunt wonen, werken en actief kunt zijn in je vrije tijd. We willen een gemeente zijn waar je naar elkaar omkijkt en je actief inzet voor je woon- en leefomgeving, ook voor toekomstige generaties. Voor bezoekers betekent het dat we hen een aantrekkelijk verblijf bieden.

Verbindend willen we zijn door samen met inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven te investeren in de samenleving. Dat willen wij doen vanuit een open en transparante houding. We willen met elkaar zichtbare stappen maken, vertaald in concrete acties”.

Vier thema’s

In het coalitieakkoord staan afspraken op hoofdlijnen over zaken waar de coalitiepartijen Nieuwe Lijn, CDA, SGP/CU en GroenLinks zich in de komende bestuursperiode op willen richten. Het akkoord richt zich op vier thema’s: 1. Vitale dorpen en buurtschappen, 2. Duurzame leefomgeving, 3. Duurzame economie en 4. Verbindende overheid.

Formateur Robert Scholten: “Onze gemeente is uniek vanwege haar natuur, landschap en cultuurhistorie en heeft vier dorpen met ieder een eigen identiteit. Iets wat we willen behouden en daar waar mogelijk willen versterken. We willen een krachtige en vitale gemeente blijven. Daartoe pakken we de maatschappelijke opgaven op in samenwerking met zowel de gemeenten in de Cleantechregio Stedendriehoek als met buurgemeenten.”

Portefeuilleverdeling

Er komt een college met vier wethouders, waarvan twee wethouders parttime aan de slag gaan. De portefeuilleverdeling is als volgt:

  • Burgemeester Hans van der Hoeve: Algemeen bestuurlijke zaken en dienstverlening (o.a. informatiebeleid, ICT, P&O, internationale contacten); Openbare orde en veiligheid (incl. integrale veiligheid, toezicht en handhaving mbt APV); Bestuur en samenleving (o.a. inwonerparticipatie, communicatie)
  • Wethouder Robert Scholten (Nieuwe Lijn, fulltime): Ruimte (ontwikkeling; wonen; beheer: grijs en groen; verkeer en vervoer); Financiën en belastingen; Sport (incl. sportaccommodaties)
  • Wethouder Erik Visser (CDA, fulltime): Jeugd (o.a. onderwijs, onderwijshuisvesting, kinderopvang, BSO); Economie en arbeidsmarkt (o.a. circulaire economie/energietransitie, participatiewet, recreatie en toerisme); Regionale samenwerking (o.a. Cleantechregio Stedendriehoek)
  • Wethouder Lia de Waard-Oudesluijs (SGP/CU, parttime): Zorg en ondersteuning (o.a. WMO, jeugdzorg en gehandicaptenbeleid); Gezondheid; Gebiedsgericht werken
  • Wethouder Jan Aalbers (GroenLinks, parttime): Welzijn en cultuur (o.a. subsidiebeleid, accommodaties, cultuurhistorie, integratie/inburgering); Klimaat/leefomgeving (o.a. water, lucht, geluid, groen: beleid, grondstoffen/afval, riolering); Toezicht en handhaving mbt bouwen/OVIJ

Drie partijen ondertekenen mee

Naast de vier coalitiepartijen die met elkaar de gesprekken hebben gevoerd en het akkoord hebben opgesteld, hebben nog eens drie partijen aangegeven het coalitieakkoord te ondersteunen en mede te willen ondertekenen. Dat zijn: de PvdA, Gemeentebelangen Epe en Epe Liberaal. 

Het coalitieakkoord en de benoeming van de wethouders wordt behandeld in de raadsvergadering van maandag 14 mei a.s. De agenda en de stukken voor deze vergadering, waaronder het coalitieakkoord vindt u hier.

Pagina opties