Biodiversiteit in gemeente Epe! (13-05-2022)

De komende jaren voert de gemeente een pilot uit in de wijken Vegtelarij in Epe, Oosterhof in Vaassen en in de bermen in het buitengebied. Het doel van de pilot is om de biodiversiteit te vergroten. Dit is nodig omdat het aantal plant- en diersoorten dat van nature in Nederland voorkomt, de afgelopen decennia achteruit is gegaan.

Als gemeente willen we ons steentje bijdragen om dit tegen te gaan. Dit doen we door in te zetten op het herstel van de biodiversiteit in de wijken, daarvoor hebben we per wijk ambassadeursoorten aangewezen die er van nature voorkomen en waar het slecht mee gaat. In de pilotgebieden zijn dat de goudvink en grote lijster. We kunnen het leefgebied van deze soorten verbeteren door op een andere manier het openbaar groen te beheren. Om de biodiversiteit tegemoet te komen wordt in de komende jaren op veel plaatsen minder vaak gemaaid en gesnoeid. Ook worden op sommige plekken in de wijken inheemse struiken aangeplant. Meer bermen in het buitengebied worden ook minder vaak en gefaseerd gemaaid. (Dat passen we al toe op een aantal plaatsen in de gemeente, waaronder De Meent in Epe en de Laan van Fasna in Vaassen.) Met behulp van een ecoloog kijken we naar de stand van zaken en volgen we de komende jaren de ontwikkelingen. Zo werken we toe naar een gezonde leefomgeving. 

Pagina opties