Beleidsnotitie en plankaart voor openbare laadpalen elektrische auto’s ter inzage (25-01-2019)

Dit item is verlopen op 20-02-2019.

De gemeente heeft een plan gemaakt voor openbare laadpunten voor elektrische auto’s. In heel Nederland is er een groeiende vraag naar elektrisch vervoer en openbare laadpalen. Hoe gaan we daar in onze gemeente mee om? De gemeente heeft daarvoor een beleidsnotitie ‘Openbaar laden’ en een plankaart gemaakt die nu ter inzage ligt. Dat betekent dat iedereen nu een gemotiveerde zienswijze (reactie) op dit beleidsplan kan geven.

Wat staat er in dit beleidsplan ‘Openbaar laden’?

We willen in onze gemeente een toekomstbestendig netwerk van oplaadpunten maken. Daarom is er een plan gemaakt waarin onder andere de uitgangspunten beschreven zijn wat de meest geschikte locaties zijn voor laadpalen in de openbare ruimte.

Voor het bepalen van de locatie voor een openbare laadpaal, wordt gekeken naar een aantal criteria. Bijvoorbeeld naar de (toekomstige) behoefte, de ruimtelijke geschiktheid (hoe ziet de omgeving eruit: woningen, bomen etc.), de parkeerdruk en de mogelijkheden voor netaansluiting.

Eén van de uitgangspunten is ook dat het ‘openbaar laden’ als laatste optie dient. In eerste instantie laden elektrische rijders op eigen terrein (privé en werk), daarna ligt de nadruk op semipublieke laadvoorzieningen (private voorzieningen op parkeergelegenheden nabij stations, winkelcentra en op bedrijventerreinen). Als laatste kunnen de publieke laadpalen voorzien in de behoefte aan laadpunten. Op de plankaart zijn mogelijk geschikte locaties voor laadpalen aangewezen.

Wie doet wat bij het realiseren van elektrische laadpalen?

Het bedrijf Ecotap/Allego gaat de realisatie en het beheer van de openbare laadpalen uitvoeren. Daar komen de aanvragen voor een openbare laadpaal straks binnen. De gemeente toetst de aanvraag op basis van de plankaart en de uitgangspunten in dit beleidsstuk. Op basis van deze toetsing brengt de gemeente al dan niet een verkeersbesluit in procedure. Bij het vaststellen van zo’n verkeersbesluit worden de direct omwonenden met een brief geïnformeerd over dit besluit. Zo hebben zij de gelegenheid om binnen de bezwaartermijn te reageren op het besluit.

Pagina opties