Begroting 2020 - 2023 Blijven investeren in samenleving (10-10-2019)

Dit item is verlopen op 20-11-2019.

Donderdag 10 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2020-2023. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staat hoeveel geld binnen komt bij de gemeente en waar het geld aan wordt uitgegeven. Het college heeft de gemeenteraad deze begroting overhandigd en op donderdag 14 november neemt de raad uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast. In dit nieuwsbericht staan de belangrijkste punten uit de begroting, zoals het college die de raad voorstelt.

Programmabegroting digitaal

Met trots presenteren wij de gemeentelijke begroting weer digitaal. U vindt snel en eenvoudig het thema of onderwerp dat u interesseert en waarin wordt geïnvesteerd. Als u op onderstaande button klikt gaat u naar de begrotingswebsite.

Programmabegroting 2020-2023

Sluitende begroting met lage woonlasten

De gemeenteraad ontvangt een sluitende begroting. Dit betekent dat de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten. De veranderende financiële situatie door minder inkomsten en stijgende bijdragen maakte dit nog tot een lastige klus. Ook in andere gemeenten speelt dit probleem. Door een mix van maatregelen is het mogelijk het collegeprogramma uit te voeren, het huidige voorzieningenniveau te handhaven en in te spelen op diverse maatschappelijke opgaven. Eén van de financiële maatregelen is een beperkte verhoging van de onroerende zaakbelasting (OZB) voor de komende drie jaar. De woonlasten blijven onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten zijn een optelsom van de onroerendzaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing.

Toekomstgericht investeren

Deze begroting biedt mogelijkheden om, naast de uitwerking van het collegeprogramma in te spelen op ontwikkelingen bij een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven, zoals zorg en ondersteuning, gezondheid, energiebesparing en gevolgen van klimaatverandering. Er is een budget is beschikbaar om dat extra te ondersteunen. Zoals afgesproken in het coalitieakkoord ontvangt elk huishouden in de periode 2020 t/m 2022 jaarlijks € 50 uit de precario-opbrengst. Komend jaar zijn er diverse activiteiten gericht op het verder toepassen van inwonerparticipatie, onder meer bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie, de lokale energievisie en vanuit de adviezen van de samenleving.

Voortzetting toekomstgerichte kwaliteitsverbetering van voorzieningen

Met deze begroting kunnen de ingezette ontwikkelingen voortgezet worden. Door de veranderende financiële situatie is er een beperkt budget voor de inzet van nieuw beleid. Voor structurele uitgaven en investeringen kan een bedrag van afgerond € 400.000,- ingezet worden. Voor incidentele uitgaven gaat het om € 1,7 miljoen. De reserve voor toekomstige renovaties van scholen krijgt een extra toevoeging. Gestart wordt met het uitvoeren van groot onderhoud aan begraafplaatsen. Er zijn middelen beschikbaar voor het opstellen van de lokale energievisie en warmteplannen voor gebouwen. Een budget is geraamd voor het realiseren van een knooppuntensysteem voor wandelen en mountainbiken dat voortkomt uit het Veluwe-op-1 programma. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor de viering van 75 jaar vrijheid in Epe, de politiehondenvereniging Roda, het hospice en voor cultuurhistorische musea.

Hoe wordt de begroting gemaakt?

De basis van deze begroting ligt met name in het nieuwe coalitieakkoord en de activiteiten uit het collegeprogramma 2018-2022. Daarnaast de Toekomstvisie Epe 2030 en enkele beleidskaders.

Behandeling van de begroting in de raadscommissie en in de gemeenteraad

Op donderdag 31 oktober staat de begroting op de agenda van de raadscommissie. Dan kan iedereen inspreken. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 11 november en donderdag 14 november. De gemeenteraad neemt uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.

Pagina opties