Begroting 2019 - 2022: Voortvarende start in uitwerking coalitieakkoord

Dit item is verlopen op 30-10-2018.

Dinsdag 2 oktober presenteerde het college van B&W de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2019-2022. Met deze begroting kan op alle essentiële onderdelen van het coalitieakkoord een forse impuls gegeven worden in de uitwerking daarvan. Het coalitieakkoord bevat de afspraken en plannen die de politieke partijen voor de komende vier jaar hebben gemaakt. Het college heeft de gemeenteraad deze begroting overhandigd. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 5 en donderdag 8 november. Op donderdag 8 november neemt de raad uiteindelijk het besluit over de begroting en stelt deze vast.

Programmabegroting digitaal

Met trots presenteren wij de gemeentelijke begroting nu digitaal. U vindt snel en eenvoudig het thema of onderwerp dat u interesseert en waarin wordt geïnvesteerd. Een voortvarende start van een nieuwe periode! Als u op onderstaande button klikt gaat u naar de begrotingswebsite.

Programmabegroting 2019-2022

Sluitende en evenwichtige begroting met lage woonlasten

De gemeenteraad ontvangt een sluitende begroting. Dit betekent dat de uitgaven niet hoger zijn dan de inkomsten. Deze begroting, de eerste in deze bestuursperiode, geeft een positief financieel beeld voor de toekomst. Dat biedt mogelijkheden om flinke stappen te maken in de uitwerking van het coalitieakkoord. Het college presenteert de gemeenteraad daartoe een groot aantal voorstellen. De woonlasten blijven ruimschoots onder het landelijk gemiddelde. De woonlasten zijn een optelsom van de onroerendzaakbelasting, riool- en afvalstoffenheffing.

Nieuwe toekomstgerichte impulsen

Met de voorstellen in deze begroting zet het college de ingezette lijn vanuit de vorige bestuursperiode voort. Het thema “vernieuwen en veranderen” blijft actueel. Er zijn enkele grote ontwikkelingen die aandacht vragen.

  • De energietransitie ofwel besparen van energie vraagt een groot aantal maatregelen.
  • Het invoeren van de Omgevingswet, die ervoor moet zorgen dat ruimtelijke plannen eenvoudiger, sneller en beter tot stand komen.
  • Nieuwe vormen voor zorg en ondersteuning aan mensen om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen.
  • Het verder ontwikkelen van het betrekken en participeren van inwoners bij hun directe woon- en leefomgeving.
  • En een toekomstgerichte werkwijze van bestuur en ambtelijke organisatie om deze ontwikkelingen goed te kunnen ondersteunen.

Verder met toekomstgerichte kwaliteitsverbetering van voorzieningen

Met de beschikbare financiële middelen is het mogelijk om op een breed terrein te werken aan een verdere kwaliteitsverbetering. Diverse investeringen gelden voor twee jaar om te kunnen zien wat wel en niet goed werkt, zoals bij zorg en ondersteuning. Dit geeft de gemeente ook mogelijkheden om in te spelen op actuele ontwikkelingen. Voor structurele uitgaven en investeringen kan een bedrag van afgerond € 800.000,- ingezet worden. Voor incidentele uitgaven gaat het om € 6.400.000,-. Er wordt gestart met geld te reserveren voor toekomstige renovaties van scholen en groot onderhoud van welzijns-, sportaccommodaties en sportvelden. Daarnaast zijn er middelen voor het realiseren van vernieuwende projecten in zorg en ondersteuning, duurzaamheid en energietransitie. Ook is er een budget voor ondersteuning aan verenigingen en organisaties bij het organiseren van evenementen en een stimuleringsregeling voor een jeugdlidmaatschap van verenigingen. Voor de herinrichting van het centrum van Vaassen zijn financiën  beschikbaar en dat geldt ook voor de fietsknelpunten op de route Apeldoorn-Epe. Financiële middelen zijn er ook voor veiligheid, handhaving/toezicht, inwonerparticipatie en gemeentelijke dienstverlening.

Pagina opties