Agenda raadsvergadering 27 januari 2022 (19-01-2022)

Dit item is verlopen op 28-01-2022.

De gemeenteraad van Epe vergadert op donderdag 27 januari vanaf 19.30 uur. De vergadering is live te volgen via epe.raadsinformatie.nl/live. U bent van harte welkom om deze vergadering online bij te wonen.

Voor deze vergadering zijn de volgende onderwerpen geagendeerd:

 • Toelating raadslid mevr. M.G.J. Zweekhorst (Nieuwe Lijn) en benoeming fractievolger mevr. A.H. Rodijk (Nieuwe Lijn)
  De raad wordt voorgesteld om:
  Mevrouw M.G.J. Zweekhorst te Vaassen toe te laten als raadslid
  Mevrouw A.H. Rodijk te Vaassen te benoemen als fractievolger en tevens als lid van de raadscommissies Omgeving & Financien voor de fractie van de Nieuwe Lijn.
   
 • Amendement: Herstelplan Buitengebied Epe
  De raad wordt voorgesteld om
  1. deels tegemoet te komen aan de zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020 overeenkomstig de inhoud van de als bijlagen toegevoegde Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020;
  2. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve aanpassingen overeenkomstig de inhoud van hoofdstuk 8 van de als bijlage toegevoegde Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020;
  3. het bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020, NL.IMRO.0232.BG078 BuitHerstel20-OBP1 met ondergrond basisregistratie grootschalige topografie(BGT) (2020-05-13) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de inhoud van de bijlage Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2020 en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen.
   
 • Vaststellen Bestemmingsplan Zonnepark de Horst, Oenerweg 46, Epe
  De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Zonnepark de Horst, Oenerweg 46, Epe ongewijzigd vast te stellen. Het vaststellen van een exploitatieplan is voor dit plan niet nodig.
   
 • Transitievisie Energie en Warmte gemeente Epe
  De raad wordt voorgesteld de Transitievisie Energie en Transitievisie Warmte en de digitale Warmtekaart vast te stellen.
   
 • Hamerstuk: Beschikbaar stellen extra krediet W.G. van der Hulstschool
  ​De raad wordt voorgesteld om een aanvullend krediet ad. € 268.975,- beschikbaar te stellen voor het realiseren van de uitbreiding van de W.G. van de Hulstschool te Epe

Stukken ter inzage
U kunt de vergaderstukken inzien via deze website. Ga in het menu naar Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen > Agenda van de Raad. Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken.

Pagina opties