Agenda Raadscommissie 25 november 2021 (19-11-2021)

Dit item is verlopen op 26-11-2021.

Op donderdag 25 november vinden de vergaderingen van de commissie Omgeving en Financiën en de commissie Maatschappij en Bestuur parallel aan elkaar plaats.

In verband met “Corona-maatregelen” vergadert de commissie digitaal. Het is voor publiek dan ook helaas niet mogelijk om de vergaderingen fysiek bij te wonen. Digitaal inspreken is wel mogelijk, meer informatie vindt u hieronder. U kunt de vergadering volgen via internet. De vergaderingen zijn te volgen via epe.raadsinformatie.nl/live

Inspreken?

Het is ook mogelijk om in te spreken. U wordt gevraagd zich 24 uur van te voren te melden bij de griffier (griffie@epe.nl) als het gaat om onderwerpen die die avond op de agenda staan of 48 uur van te voren als het gaat over onderwerpen die die avond niet zijn geagendeerd.

Doel raadscommissies

De commissieleden bevragen in de commissievergaderingen de collegeleden. Ook daarna nog kunnen inwoners hun mening geven over de geagendeerde voorstellen en standpunten. Met die informatie kunnen de raadsleden in de raadsvergadering goed geïnformeerd een besluit nemen.

Om 19:30 uur start de vergadering commissie Omgeving en Financiën

Op de agenda staan het volgende punten:

 • Herstelplan Buitengebied Epe
  De raad wordt voorgesteld om
  1. deels tegemoet te komen aan de zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020 overeenkomstig de inhoud van de als bijlagen toegevoegde Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020;
  2. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve aanpassingen overeenkomstig de inhoud van hoofdstuk 8 van de als bijlage toegevoegde Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020;
  3. het bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020, NL.IMRO.0232.BG078 BuitHerstel20-OBP1 met ondergrond basisregistratie grootschalige topografie(BGT) (2020-05-13) gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de inhoud van de bijlage Zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Herstelplan 2020 en de verbeelding van dit bestemmingsplan tevens vast te stellen in papieren vorm;
  4. geen exploitatieplan vast te stellen.
   
 • Vaststelling Nota Bodembeheer Gemeente Epe
  De raad wordt voorgesteld de concept Nota Bodembeheer Gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe en Voorst met de daarbij behorende bodemfunctieklassenkaart, en bodemkwaliteitskaart vast te stellen.
   
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Landgoed Vlasbeek
  De raad wordt voorgesteld deels tegemoet te komen aan de zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan Landgoed Vlasbeek en het bestemmingsplan op basis hiervan gewijzigd vast te stellen.
 • Vaststelling RES 1.0 Cleantech Regio
  De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de aanbiedingsbrief van de Stuurgroep RES en het eindverslag ontwerp RES 1.0 Cleantech regio en RES 1.0 Cleantech regio vast te stellen.

Om 19:30 uur start de vergadering commissie Maatschappij en Bestuur

 • Sociale Agenda "Natuurlijk goed samenleven"
  De raad wordt voorgesteld de Sociale Agenda "Natuurlijk goed samenleven" vast te stellen

Stukken ter inzage

U kunt de vergaderstukken inzien via deze website. Ga in het menu naar Bestuur en Organisatie > Gemeenteraad > Vergaderingen > Agenda van de Raad. Klik in de kalender, op de betreffende datum, op de specifieke vergadering voor de agenda en bijbehorende stukken. 

Pagina opties