Aanvragen voor herziening of wijziging van het bestemmingsplan vanaf 1 januari 2022 volgens de nieuwe regelgeving van de omgevingswet (29-11-2021)

Dit item is verlopen op 31-12-2021.

De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking en heeft gevolgen voor de aanvraag van bestemmingsplanwijziging of -herzieningen. De huidige procedures nemen vaak veel tijd in beslag door wet- en regelgeving. Daarom is het van belang tijdig voor te sorteren op de nieuwe wetgeving en aanvragen vanaf 1 januari 2022 op te starten volgens de regels van de Omgevingswet.

Nieuwe aanvragen indienen volgens regels Omgevingswet

Het is nodig om aanvragen voor herziening of wijziging van het bestemmingsplan vanaf 1 januari volgens de nieuwe regelgeving van de omgevingswet op te starten. De reden hiervoor is dat aanvragen voor herziening of wijziging van het bestemmingsplan alleen nog onder het ‘oude recht’ kunnen worden vastgesteld als deze vóór 1 juli 2022 als ontwerp ter inzage zijn gelegd. Vaak is het door de lange doorlooptijd van dit soort plannen niet mogelijk om de plannen ter inzage te leggen binnen een periode van een half jaar. Dit komt door (milieu)onderzoeken die plaats moeten vinden en participatietrajecten die doorlopen moeten worden. Ontwerpplannen die op of na 1 juli 2022 ter inzage worden gelegd moeten voldoen aan de regels in de Omgevingswet.  

Vanaf 1 januari van start met nieuwe regelgeving om aanvragen soepel te laten verlopen

De nieuwe Omgevingswet gaat 1 juli 2022 van kracht. Dit houdt in dat bestemmingsplannen die nog niet als ontwerp ter inzage zijn gelegd na 1 juli 2022 aangepast moeten worden om te voldoen aan de regels uit de nieuwe omgevingswet. Het plan moet dan als omgevingsplan ingediend worden. Om initiatiefnemers een hoop kosten en tijd te besparen, ervoor te zorgen dat capaciteit goed wordt benut én aanvragen soepel de juiste procedure te laten doorlopen, heeft het college besloten dat alle verzoeken die ingediend worden in 2022, opgesteld moeten worden volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet.  

Aanvragen kunnen ingediend worden via bestemmingsplan aanpassen op epe.nl, aanvragers worden daar meegenomen in de nieuwe regels. 

Aanvraag omgevingsvergunning blijft hetzelfde tot 1 juli 2022

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning (voor bijvoorbeeld bouwen, verbouwen of renoveren) die vóór 1 juli 2022 wordt ingediend, wordt nog onder het oude recht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) afgehandeld. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft dus geen invloed op deze aanvragen. Voor aanvragen die op of na 1 juli 2022 worden ingediend, geldt de Omgevingswet.  
 

Pagina opties