Aanvragen voor herziening of wijziging van het bestemmingsplan binnenkort volgens de nieuwe regelgeving van de omgevingswet (29-11-2021)

Dit item is verlopen op 31-12-2021.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2023  in werking en heeft gevolgen voor de aanvraag van bestemmingsplanwijziging of -herzieningen. De huidige procedures nemen vaak veel tijd in beslag door wet- en regelgeving. Daarom is het van belang tijdig voor te sorteren op de nieuwe wetgeving en aanvragen vanaf 1 juli 2022 op te starten volgens de regels van de Omgevingswet.

Nieuwe aanvragen indienen volgens regels Omgevingswet

Het is nodig om aanvragen voor herziening of wijziging van het bestemmingsplan een half jaar voor de ingang van de wet volgens de nieuwe regelgeving van de omgevingswet op te starten. De reden hiervoor is dat aanvragen voor herziening of wijziging van het bestemmingsplan alleen nog onder het ‘oude recht’ kunnen worden vastgesteld als deze vóór de startdatum van de wet als ontwerp ter inzage zijn gelegd. Vaak is het door de lange doorlooptijd van dit soort plannen niet mogelijk om de plannen ter inzage te leggen binnen een periode van een half jaar. Dit komt door (milieu)onderzoeken die plaats moeten vinden en participatietrajecten die doorlopen moeten worden. Ontwerpplannen die op of na de ingang van de Omgevingswet ter inzage worden gelegd moeten voldoen aan de regels in de Omgevingswet.  

Start met nieuwe regelgeving om aanvragen soepel te laten verlopen

De nieuwe Omgevingswet gaat in op 1 januari 2023. Dit houdt in dat bestemmingsplannen die nog niet als ontwerp ter inzage zijn gelegd na ingang van de wet, aangepast moeten worden om te voldoen aan de regels uit de nieuwe omgevingswet. Het plan moet dan als omgevingsplan ingediend worden. Om initiatiefnemers een hoop kosten en tijd te besparen, ervoor te zorgen dat capaciteit goed wordt benut én aanvragen soepel de juiste procedure te laten doorlopen, heeft het college besloten dat alle verzoeken die een half jaar voor de start ingediend worden, opgesteld moeten worden volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet.  

Aanvragen kunnen ingediend worden via bestemmingsplan aanpassen op epe.nl, aanvragers worden daar meegenomen in de nieuwe regels. 

Aanvraag omgevingsvergunning blijft hetzelfde in de aanloop naar de nieuwe wet

Een aanvraag voor een omgevingsvergunning (voor bijvoorbeeld bouwen, verbouwen of renoveren) die vóór 1 januari 2023 wordt ingediend, wordt nog onder het oude recht (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) afgehandeld. De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft dus geen invloed op deze aanvragen. Voor aanvragen die op of na de ingang van de nieuwe wet worden ingediend, geldt de Omgevingswet.  
 

Pagina opties