Inwonerparticipatie - Omgevingswet

Participeren bij de Omgevingswet

Wat is er al gebeurd en waar staan we nu?

  • In 2020 zijn de nodige voorbereidingen getroffen om per 1 januari 2022, met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, in lijn hiermee en in de geest van de Omgevingswet te kunnen gaan werken.
  • Eén van de onderwerpen binnen de omgevingswet is de omgevingsvisie: hierin leggen we als gemeente vast wat van waarde is en wat behouden, beschermd en versterkt moet worden. Het gaat dan om allerlei verschillende thema’s: groen, gezondheid, ruimte voor ondernemerschap, natuur, wonen, recreatie, etc. We hechten hierbij veel waarde aan inwonerparticipatie. De adviezen van de inwoners over participatie hebben een plek gekregen in de manier waarop wij met inwoners en belanghebbenden in contact zijn. We geven terugkoppeling van wat we doen met de opgehaalde kennis via onze website, we halen expertise uit de samenleving door werksessies te organiseren en mensen te bevragen op de thema’s waarin zij deskundig zijn. Ook proberen we heel duidelijk te vertellen wat er gaat gebeuren, zodat inwoners weten wanneer zij hun stem kunnen laten horen, ook dit leest u terug op onze website.
  • Als gevolg van de beperkingen ten gevolge van de corona maatregelen hebben we het afgelopen jaar voornamelijk ‘online’ informatie opgehaald en met mensen en organisaties uit de samenleving gesproken. In juni hebben velen de online gebiedsenquêtes ingevuld en in juni en juli zijn er online gebiedsbijeenkomsten geweest. Vervolgens zijn in november nog verdere gesprekken geweest met stakeholders en was op 14 december een brede werkconferentie met werksessies. Mede op basis van de informatie en visies vanuit de samenleving worden in de komende maanden de eerste contouren van de omgevingsvisie geschetst. Na een laatste inwonerparticipatieronde in 2021 kunnen deze op punten worden aangescherpt en bijgesteld, waarna het college van B&W en de gemeenteraad rond de zomer over de omgevingsvisie kunnen besluiten.

Pagina opties