Hertenkamp_proces

Het Hertenkamp is prachtig gelegen in de bossen aan de Dellenweg in Epe. Vooral tijdens weekenden en vakanties komen er veel bezoekers op af om de herten en andere dieren te zien en te voeren. Het gebied bij het Hertenkamp is een goed startpunt voor wandelingen door de bossen en over de heide. Dichtbij, aan de overkant van de weg, verscholen achter een houtwal, ligt een voormalige infiltratievijver met pompgebouw en een zandophoging waar bezoekers nu wandelen, spelen en sporten.

Gezocht: nieuwe ideeën 

Ook in de toekomst wil de gemeente dat deze locaties een mooie plek blijven voor inwoners en bezoekers van onze gemeente. Daarom wil de gemeente Epe aan de slag met nieuwe plannen voor dit gebied. De gemeente is daarom in 2019 op zoek gegaan naar ideeën en initiatieven voor het Hertenkamp aan de Dellenweg en de nabijgelegen infiltratievijver, inclusief het voormalige pompgebouw van Vitens. Inwoners, ondernemers en andere initiatiefnemers worden uitgenodigd om hun ideeën te geven over dit totale dagrecreatiegebied. 

Klankbordgroep

Alle ingestuurde ideeën en initiatieven zijn voorgelegd aan een klankbordgroep die voor dit project in het leven is geroepen. De klankbordgroep adviseert de gemeente over de ontwikkeling van het gebied. Deze groep bestaat uit een vertegenwoordiging van omwonenden, de Stichting Promotie gemeente Epe, Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, VVV Epe, de afdeling Epe van de Fietsersbond en Vereniging Ons Mooi Epe. De klankbordgroep kon aan de hand van de ingestuurde ideeën zien wat er allemaal leeft en wat inwoners belangrijk vinden. De ingediende ideeën zijn doorgegeven aan vijf initiatiefnemers. Zij hebben ruwe schetsen uitgewerkt. 

Vervolgstappen

Alle initiatiefnemers zijn geïnformeerd over de vervolgstappen in het proces. Met hen en met de klankbordgroep heeft de gemeente de volgende stappen doorlopen.

  • De initiatiefnemers hebben hun ideeën verder uitgewerkt. Het resultaat daarvan is gepresenteerd aan de klankbordgroep in november 2019. Tijdens deze bijeenkomst hebben de leden van de klankbordgroep en de gemeente drie initiatieven aangewezen die kansrijk zijn voor deze locatie.
  • Over deze drie initiatieven konden alle inwoners hun voorkeur uitspreken. De gemeente heeft daarvoor in februari 2020 een poll georganiseerd via de website.
  • Daarna is in februari 2020 met alle betrokkenen gekomen tot een voorkeursplan. Het college van burgemeester en wethouders heeft vervolgens daarover een besluit genomen.

Passend plan

Het voorkeursplan met de meeste stemmen is ingediend door Episch Centrum. Hun plan dat past het beste binnen de (natuur)waarden van het gebied. Het doet recht aan het huidige gebruik en houdt rekening met de belangen vanuit de omgeving. Het plan draagt bij aan het recreatieve karakter van de gemeente. En alles vanuit het uitgangspunt dat het Hertenkamp behouden blijft. Een mooie plek waar het prettig recreëren is.

Laatste stappen

Na uitwerking van het voorkeursplan volgen de ontwerpfase met ontwikkelplan en het uitvoeringsplan. Na deze stappen zal het college kunnen overgaan tot ondertekening van de contracten met Episch Centrum. Het Episch Centrum kan daarna van start met de daadwerkelijke uitvoering.

Pagina opties