Grondstoffen_Wat is er tot nu toe gebeurd

2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2017 besloten in te stemmen met het concept Grondstoffenplan 2017-2022. In dit concept wordt het afvalbeleid voor de komende jaren beschreven. Het college heeft een keuze gemaakt voor het scenario Van Afval Naar Grondstof zoals beschreven in het plan. Hiermee kan naar verwachting worden voldaan aan de landelijke doelstelling voor gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen. 

2019

januari

Vanwege reacties vanuit de samenleving heeft het college B&W dinsdag 29 januari besloten de gemeenteraad voor te stellen om de pilot in het kader van het grondstoffenplan niet uit te voeren. Het plan is nu om een nieuw inwonerparticipatietraject te starten met inwoners uit de hele gemeente Epe. Verwachting is dat het traject zal leiden tot advies van inwoners over uitwerking van de ambities en doelen uit het grondstoffenplan.

maart

Bij het participatietraject is de centrale vraag aan inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen of verenigingen: hoe kan in de gemeente Epe het beste afval gescheiden en ingezameld worden? De meegegeven doelen van de gemeenteraad zijn maximaal 75 kg restaval per inwoner, 75% afvalscheiding en zo veel mogelijk gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid. 

Twee samenwerkende bureaus hebben op verzoek van de gemeente inwoners om advies gevraagd. Onderzocht is ook waarom het betrekken van inwoners bij de afvalproef in Oene en een deel van Vaassen niet gelukt is en wat de gemeente daarvan kan leren. 

juli

Een serie huiskamergesprekken en vier bespreekavonden over het grondstoffenbeleid en de inzameling van afval heeft een groot aantal adviezen en tips opgeleverd. De meeste inwoners vinden afval scheiden een goede zaak en zijn het eens met de doelstellingen. Ze willen graag meewerken maar vragen om goede voorlichting over het scheiden van afval, het stapsgewijs veranderen van de service en aandacht voor maatwerk. In een nieuw systeem zou volgens de inwoners best een prijsprikkel aanwezig mogen zijn. Conclusie: geen al te grote veranderstappen, service wordt op prijs gesteld en het is niet raar om daar extra voor te betalen.

Er zijn twee sporen ingezet: een voorlichtingscampagne over afval scheiden en met Circulus Berkel verwerken van adviezen in een nieuw voorstel voor de systematiek van het inzamelen van grondstoffen en restafval in een rapport.  

september

Het rapport met daarin het inwonersadvies is opgesteld en voorgelegd aan het college van B&W en betrokken bij het opstellen van het nieuwe grondstoffenbeleid. De aanbevelingen uit het rapport vormen mede de basis voor het nieuwe beleid (verwacht eind 2019). 

november

Medio november was het concept grondstoffenplan bijna klaar. Vanaf woensdag 27 november lag het voorstel voor een nieuw grondstoffenbeleid Grondstofrijk Epe  zes weken ter inzage voor alle inwoners, verenigingen en belanghebbenden. Het inwoneradvies vormt de rode draad in het voorgenomen plan:

 • aanpassen inzamelfrequentie grijze container;
 • groene container vaker ophalen dan het restafval;
 • meer inzamelingsmiddelen inzetten voor het scheiden van afval;
 • goede voorlichting geven;
 • stapsgewijze verandering van de service;
 • aandacht voor maatwerk (aparte inzameling van medisch afval en zorgen voor medicijneninzameling bij apotheken);
 • papiercontainers op basis van vrijwilligheid (biedt inwoners de mogelijkheid het oud papier te doneren aan scholen en kerken).

Het nieuwe beleidsvoorstel sluit goed aan bij de uitgangspunten van de Cleantech Regio: samen naar een schone toekomst.

2020

januari

De inspraakperiode en ingediende zienswijzen op het concept beleidsplan hebben niet geleid tot een veranderin. Het college van B&W heeft dinsdag 21 januari besloten dit grondstoffenbeleidsplan voor te leggen aan de gemeenteraad voor vaststelling. De behandeling van het beleidsplan in de gemeenteraad was het eerstvolgende moment waarop inwoners weer hun mening konden geven. Inwoners, verenigingen of belanghebbenden konden na aanmelding inspreken bij de commissievergadering op donderdag 6 februari.

februari

Donderdag 20 februari heeft de gemeenteraad van Epe het Grondstoffenplan ‘Grondstofrijk Epe’ vastgesteld. In dit plan staat het grondstoffenbeleid voor de komende jaren in onze gemeente beschreven. Hiermee wordt naar verwachting voldaan aan de regionale Cleantech doelstellingen en de landelijke doelstellingen voor een gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen.

juni

Op woensdag 24 juni vond van 19.30 tot 20.30 uur een online presentatie plaats over Samen Slim Inzamelen. Wethouder Jan Aalbers, adviseurs Moniek Dotinga en Léon Dekkers spraken over de laatste stand van zeken en de planning voor het najaar. Bovenal waren ze benieuwd wat de inwoners vonden van de nieuwe manier van inzamelen. Na de presentatie beantwoordden Jan, Moniek en Léon live de vragen die via de chat binnenkwamen. Alle vragen zijn zoveel mogelijk live beantwoord of na afloop via de website.

2021

februari

In vervolg op de verschillende maatregelen van 2020 wordt restafval nu eens per vier weken opgehaald. Bewoners van laagbouw kunnen nu ook hun restafval wegbrengen naar een buurtcontainer. Daarnaast komen vanaf 1 februari op vijf locaties in gemeente Epe nieuwe milieuparkjes:

 • Klimtuin in Epe
 • Korenstraat in Epe
 • Horthoekerweg in Oene
 • Houtzagerstraat in Vaassen
 • Riebeeckstraat in Vaassen

Daar komen ondergrondse containers voor diverse soorten afval en grondstoffen: glas, papier, textiel, pmd (plastic, metaal, drankverpakkingen) en restafval. Voor het restafval komen er ondergrondse containers met twee kleppen: voor kleine (30 liter) en grote (60 liter) vuilniszakken met bijbehorende tariefverschillen (zelf wegbrengen = kosten besparen). Er zijn nog drie milieuparkjes gepland. Afhankelijk van de inzageperiode/bezwaartermijn worden deze vanaf maart in de gemeente geplaatst. 

De aanleg van vier milieuparkjes met ondergrondse containers met twee kleppen start vanaf 1 febuari. Vanwege bezwaren laat de aanleg van het milieuparkje aan de Horthoekerweg in Oene nog op zich wachten. 

Door strenge winter lopen de aanlegwerkzaamheden helaas vertraging op. Vanwege de hevige sneeuwval verloopt de inzameling van grondstoffen in het begin moeizaam.

maart

Om de grondstoffeninzameling verder te stimuleren en verbeteren volgt een reeks artikelen over wat wel/niet te doen en tips voor betere afvalscheiding. Denk aan tips rond de BEST-tas (inzameling Boeken, Elektronica, Speelgoed en Textiel). Ook besteden we de nodige aandacht aan zwerfafval en vooral aan de 'helden' die het opruimen.

Pagina opties