Grondstoffen_Proces

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 april 2017 besloten in te stemmen met het concept Grondstoffenplan 2017-2022. In dit concept is het afvalbeleid voor de komende jaren beschreven. Het college heeft daarmee een keuze gemaakt voor het scenario Van Afval Naar Grondstof zoals beschreven in het plan. Hiermee kon naar verwachting worden voldaan aan de landelijke doelstelling voor gescheiden inzameling van afval- en grondstoffen.

Luisteren naar inwoners 

Vanwege de reacties vanuit de samenleving is het plan niet verder uitgewerkt. Besloten werd om een inwonerparticipatietraject te starten. Centraal stond de vraag aan inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen of verenigingen: hoe kan in de gemeente Epe het beste afval gescheiden en ingezameld worden? De meegegeven doelen van de gemeenteraad zijn maximaal 75 kg restaval per inwoner, 75% afvalscheiding en zo veel mogelijk gelijkblijvende kosten en klanttevredenheid. 

Bundeling kennis uit omgeving in plan Grondstofrijk Epe

De adviezen voortkomend uit het participatietraject zijn verwerkt in een rapport. Dat rapport diende als input voor het nieuwe grondstoffenbeleid Grondstofrijk Epe. In februari 2020 is dit plan definitief vastgesteld door de raad. Daarna is het invoeringstraject opgestart en zijn diverse communicatie- en participatieacties uitgevoerd. Denk aan de online presentatie over Samen Slim Inzamelen, de gescheiden inzameling via de BEST-tas en de invoering van diftar (gedifferentieerde tarieven) via Tribuut. Bij de gemeentelijke heffingen 2021 is een speciale toelichting over de diftar-tarieven meegezonden. Over alle acties is regelmatig gecommuniceerd via diverse kanalen, zowel vanuit gemeente als vanuit Circulus-Berkel. 

Pagina opties