Energie en warmte

In 2050 wil de wil de gemeente Epe CO2 neutraal zijn. We verbruiken niet meer energie dan we duurzaam kunnen opwekken. Dat bereiken wij door te isoleren, zelf energie op te wekken en door slim om te gaan met de energie die we gebruiken. Voor het besparen van energie gaan we oplossingen bedenken en uitvoeren. Warmte is ook een vorm van energie. Dus ook verwarmen doen we duurzaam. We verbranden dan geen aardgas meer en maken onze woningen aardgasloos. Dit bereiken wij door uit te zoeken wanneer welke buurt, wijk of gebied definitief van het aardgas afgaat, welke alternatieven er beschikbaar en haalbaar zijn en wat er wanneer zal moeten gebeuren.

Het klimaat verandert als gevolg van de manier waarop wij met de aarde omgaan. Deze verandering is niet positief en uit zich vooral in: droogte, vernatting, (on)gezondheid en een stijgende zeespiegel. Dit heeft ernstige gevolgen voor het weer, voor dieren én voor mensen. Bijna alle wetenschappers zijn het erover eens dat de klimaatverandering vooral wordt veroorzaakt door de uitstoot van CO2​. In 2015 werd het Parijsakkoord gesloten. 195 Deelnemende landen, ook Nederland, gingen akkoord met de volgende doelen:

  • De gemiddelde temperatuur op aarde mag maximaal 2 graden stijgen.
  • We streven ernaar om de opwarming te beperken tot 1,5 graad.
  • Beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen omdat dit een belangrijke oorzaak is van CO2​ - uitstoot.

Energie- en warmtevisie

De gemeente Epe gaat in 2020 en 2021 aan de slag met de Transitievisie Energie en warmte. We onderzoeken hoe de gemeente Epe in 2050 CO2​ neutraal kan zijn. Als de visies klaar zijn gaan we kijken hoe we de visies moeten uitvoeren. We weten dan met welke forse CO2​ besparingsprojecten we starten. Ook weten wij welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste mee aan de slag te gaan om een wijkuitvoeringsplan voor te maken. Vervolgens gaan wij dan graag samen met u nadenken over uw wijk en maken we samen een plan voor een aardgasvrije wijk vanaf 2022.  

De RES, de transitievisie en de omgevingsvisie

De omgevingsvisie beschrijft de lokale visie op de (fysieke) leefomgeving: waar wonen, werken en recreëren we? Waar wekken we energie op? De energietransitie hangt samen met de omgevingsvisie.

De energietransitie gaat over onderwerpen zoals het opwekken en besparen van energie. In Nederland zijn de afspraken van Parijs uitgewerkt in het Klimaatakkoord.

Op regionaal niveau leggen wij dat vast in de Regionale Energiestrategie (RES) en gaat het over waar hoeveel wind- en zonne-energie mogelijk gemaakt kan worden. Lokaal leggen we dit vast in de Transitievisie Energie en Warmte. In het coalitieakkoord 2018-2022 staan energietransitie en duurzaamheid centraal.

Hoe alles samenhangt wordt zichtbaar in de Infographic Samenhang omgevingswet en de energietransitie

Meer informatie

Pagina opties