Vaststelling wijzigingsplan Jagtlustweg 6 Epe

Dit item is verlopen op 11-08-2021.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3:9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college het wijzigingsplan ‘Jagtlustweg 6 Epe’ ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan voorziet in de wijziging van een voormalig agrarisch bedrijf naar de bestemming Wonen. De bestaande boerderij en de bedrijfsopstallen worden vervangen door een nieuwe woning met aangebouwd bijgebouw (schuurwoning).

Terinzagelegging

Het collegebesluit en het vastgestelde wijzigingsplan liggen met ingang van 1 juli 2021 gedurende zes weken op afspraak voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Om het risico op verspreiding van het coronavirus te beperken, proberen wij het maken van afspraken zo veel mogelijk te vermijden. Wilt u toch een afspraak maken om het wijzigingsplan Jagtlustweg 6 Epe in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.

Het besluit en het wijzigingsplan zijn ook in te zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop ’plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.BG088Jagtlustweg6-VWP1, of deze link aanklikken:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG088Jagtlustweg6-VWP1

De bronbestanden zijn beschikbaar op:
http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG088Jagtlustweg6-VWP1

Beroep

Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college naar voren te brengen kan van deze mogelijkheid gebruik maken. Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Het besluit van het college treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

30 juni 2021

Pagina opties