Vaststelling wijzigingsplan Gatherweg 44 Vaassen

Dit item is verlopen op 09-09-2020.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3:9a Wet ruimtelijke ordening bekend dat het college het wijzigingsplan “Gatherweg 44 Vaassen” ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het vastgestelde wijzigingsplan voorziet in de juridisch-planologische regeling om de bestemming van het perceel plaatselijk bekend Gatherweg 44 te wijzigen van Agrarisch naar Wonen.

Terinzagelegging

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt  u op de knop ’plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart.

U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.BG081Gatherweg44-VWP1, of deze link gebruiken:

De bronbestanden zijn beschikbaar op:

Het raadsbesluit, het vastgestelde wijzigingsplan en overige stukken liggen met ingang van 30 juli 2020 gedurende zes weken op afspraak voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, proberen wij het maken van afspraken zo veel mogelijk te vermijden. Wilt u toch een afspraak maken om het vastgestelde wijzigingsplan Gatherweg 44 Vaassen in te zien? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.

Het besluit en het bestemmingsplan zijn ook in te zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

Beroep

Tegen de vaststelling van het wijzigingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

29 juli 2020

Pagina opties