Ontwerp Regionale Energie Strategie 1.0 van de Cleantech Regio ter inzage

Dit item is verlopen op 31-05-2021.

Van maandag 19 april tot en met maandag 31 mei ligt het ontwerp van de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 van de Cleantech Regio ter inzage. Gedurende die periode kan iedereen die dat wil een inspraakreactie indienen over de ontwerp-RES.

In de RES staat hoe de samenwerkende overheden binnen de Cleantech Regio voor de periode tot 2030 verwachten duurzame energie op te wekken met wind en zon, en hoeveel. Die overheden zijn: de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, de Provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn & IJssel.

Ter inzage

De ontwerp-RES 1.0 is vanaf 19 april 6 weken voor een ieder ter inzage en is te zien op www.cleantechregio.nl/res of te downloaden onderaan deze pagina. Of op afspraak ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe.

Inspraakreactie op ontwerp RES 1.0

Uw inspraakreactie kunt u richten aan de gemeente Epe. Als uw inspraakreactie betrekking heeft op meerdere gemeenten, is het voldoende deze aan één van de gemeenten toe te zenden. Het is niet nodig dat aan meer dan één instantie te doen. Alle inspraakreacties worden namelijk gebundeld en vervolgens meegenomen in de besluitvorming over de definitieve RES 1.0.

Uw inspraakreactie moet in ieder geval bevatten: uw naam, uw adres en de datum waarop u de inspraakreactie indient. Uw inspraakreactie kunt u als volgt indienen:

  • Per post naar het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe
  • Per email aan: gemeente@epe.nl
  • Mondeling online: Maak hiervoor een afspraak met de afdeling Ruimte, eenheid Ontwikkeling (tel. 140578).

Besluitvorming

In december 2021 zullen de gemeenteraden, Provinciale Staten van Gelderland en de algemeen besturen van de waterschappen Rijn & IJssel en Vallei en Veluwe een besluit nemen over de definitieve RES 1.0.

Te downloaden:

Pagina opties