Ontwerp omgevingsvergunning bouw woning Eeuwhorstweg 3 Emst

Dit item is verlopen op 11-08-2021.

Ontwerp Omgevingsvergunning het bouwen van een woning op het perceel Eeuwhorstweg 3 in Emst

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat zij voornemens zijn om een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Eeuwhorstweg 3 in Emst, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie I, nummers 1664 en 1665. Het plan is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Epe”. Om het plan mogelijk te maken wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge artikel 2.12 eerste lid, sub a, onder 3, Wabo).


Inzage

De aanvraag, het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de ruimtelijke onderbouwing en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 1 juli 2021 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage in de Publiekswinkel  in het gemeentehuis van Epe. U kunt een afspraak maken om de stukken in de Publiekswinkel in te zien.

Het ontwerp besluit en de ruimtelijke onderbouwing zijn tevens te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, via het invullen van de locatie, de naam van het plan of het planid-nummer: NL.IMRO.0232.BG093Eeuwhorstweg3-OVO1 of door deze link te gebruiken: 

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG093Eeuwhorstweg3-OVO1


De bronbestanden zijn beschikbaar op:

http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG093Eeuwhorstweg3-OVO1

Reageren?

Tijdens de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de aanvraag en de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen (geen e-mail) dienen gericht te worden aan het college van B&W van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe.

De volgende informatie moet in uw zienswijze staan:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u de brief schrijft;
  • uw handtekening;
  • een omschrijving van de ontwerpbesluit waartegen u zienswijzen naar voren brengt;
  • waarom u zienswijzen naar voren brengt.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw J. Bovendorp van het team Ontwikkeling, afdeling Ruimte (tel. 14 0578).

Beroep tegen het genomen besluit kan later slechts worden ingesteld door degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling zienswijzen hebben ingediend, tenzij wordt aangetoond dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) zienswijzen in te dienen.

Pagina opties