Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020

Dit item is verlopen op 10-03-2021.

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat met ingang van 28 januari 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020.

Dit bestemmingsplan voorziet erin om voor de daarvoor in aanmerking komende recreatiewoningen en recreatieparken gelijke en gelijkluidende regelingen vast te stellen, zoals bij het vorige herstelplan reeds voor een aantal situaties is opgenomen.

Dit betreft het opnemen van een functieaanduiding ‘wonen’ bij de recreatiewoningen op de volgende adressen in:

 • Emst: Hanendorperweg 128, 166, 244 en 246, Laarstraat 42, 67, 69 en 71, Langeweg 45 en 51, Lariksweg 10 en 12, Oranjeweg 67A en 80A, Pollenseweg 10, 14 en 18, Steenderbultweg 4, 6-28, 6-35 en 6-37, Westendorperheideweg 28, Woesterbergweg 7, 9, 27, 29, 31, 33, 42 en 46;
 • Epe: Achterste Molenweg 14, Elburgerweg 31;
 • Vaassen: Sprengenkampweg 18, 22, 26, 34, 40 en 46.

Tevens wordt een functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – tweede woning’ bij een deel van de recreatiewoningen opgenomen op de recreatieparken:

 • Remboe Village, Koeweg 17 te Epe;
 • Roompot Bospark De Schaapskooi, Centrumweg 5 te Epe;
 • Vakantiepark De Bosrand, Elspeterweg 45 te Vaassen;
 • ’t Hertenkamp, Hanendorperweg 166 te Emst.

De regels van de bestemmingen ‘Recreatie – Recreatiewoning’ en ‘Recreatie – Verblijfsrecreatie’, alsmede de begripsbepaling ‘bedrijfsmatige exploitatie’ worden aangepast en de begripsbepaling ‘kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen’ wordt toegevoegd.  

Met dit bestemmingsplan worden ook geconstateerde fouten en omissies hersteld. De algemenere of op een groter gebied van toepassing zijnde ambtshalve wijzigingen hebben betrekking op:

 • het opnemen van een regeling voor een spuitvrije zone, waarbinnen het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnen 50 m tot gevoelige functies niet is toegestaan inclusief een afwijkingsbevoegdheid hiervoor en een begripsbepaling ‘gevoelige functies’;
 • het verwijderen van een gebiedsaanduiding waar twee landschapstyperingen waren aangeduid;
 • het opnemen van een ‘milieuzone – boringsvrije zone’;
 • het opnemen van enkele passeerhavens binnen de bestemming ‘Verkeer’;
 • het opnemen van een regeling zodat het innemen van standplaatsen binnen de bestemming ‘Verkeer’ en ‘Verkeer – Verblijfsgebied’ is toegestaan;
 • het uitsplitsen van de voorwaarden voor vergunningsplicht voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden bij het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden en het kweken en telen van bomen, struiken en heesters;
 • het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid voor het aanpassen van de Groene Ontwikkelingszone en het Gelders Natuurnetwerk;
 • het aanpassen van de regels voor parkeernormen overeenkomstig de Parapluherziening Parkeren;
 • herstellen van typefouten, ontbreken van aanduidingen, verduidelijken van en gelijktrekken van mogelijkheden in de regels bij diverse bestemmingen.

De ambtshalve wijzigingen op perceelsniveau hebben betrekking op de volgende adressen in:

 • Emst: Grensweg 9, hoek Hertenkampsweg/Hanendorperweg, Langeweg 21A-21B, Wijnbergweg 21, Woesterweg 1-3, 26 en 30, Woesterbergweg 13, 29, 38;
 • Epe: Achterste Molenweg 6, Centrumweg 6 en 22, Eekweg 4 en 4A, Ericaweg 24 en 55, Heerderweg 74 en 74A, Heidebadweg 20 en 23, Koeweg 17, Koekenbergweg 5, Kopermolenweg 4, Molenweg 19 en ong. (tussen 30 en 52), Norelweg 4, Papenstraat 12 en 12-1, Plekweversweg 8, Veenweg 9, Vemderweg 5;
 • Oene: Houtweg 47/Ooster Oenerweg 32, Molenstraat 6;
 • Vaassen: Emsterweg 55, 57, 65, 69 en 73, Gortelseweg 37, Hattumseweg 13, Nijmolensebeekweg 8 en 10, Slijkhuisstraat 2.

Ter inzage

U kunt het ontwerp bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op de knop ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.BG078BuitHerstel20-OBP1, of deze link gebruiken: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG078BuitHerstel20-OBP1

De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG078BuitHerstel20-OBP1

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 28 januari 2021 ook gedurende zes weken op afspraak voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, proberen wij het maken van afspraken zo veel mogelijk te vermijden. Wilt u toch een afspraak maken om het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Epe, Herstelplan 2020 in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.

Het ontwerp bestemmingsplan is ook in te zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

Reageren?

Een ieder kan tijdens de bovengenoemde periode van zes weken een zienswijze over het ontwerp bestemmingsplan naar voren brengen bij de gemeenteraad van Epe. Dit kan op de volgende manieren:

 • Per post op het volgende adres: Postbus 600, 8160 AP Epe;
 • Mondeling via een online-verbinding, bijvoorbeeld skype. Maak hiervoor een afspraak met mevrouw K.C.M. Olieman van de afdeling Ruimte, eenheid Ontwikkeling (tel. 140578).

Een zienswijze moet ondertekend zijn. Zienswijzen moeten in ieder geval bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen de zienswijze is gericht, en de gronden van de zienswijze. Bij voorkeur bevat de zienswijze ook uw telefoonnummer.

Epe, 27 januari 2021

Pagina opties