Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 31 2020

Dit item is verlopen op 09-09-2020.

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Epe

 • Dellenweg 103: het kappen van 97 bomen (191843, 15-7) 
 • Jagtlustweg 23: het bouwen van een vrijstaande woning (194053, 17-7) 
 • Kadastrale gemeente: Epe en Oene, nummer 2522 en sectie M: het aanplanten van bomen voor het Klimaatbos Epe - Koperen Molen (192502, 16-7) 
 • Kamperweg 56: het kappen van 27 bomen (193393, 16-7) 
 • Tongerenseweg-Zuid: het nieuw bouwen van een bijgebouw (195080, 20-7) 

Oene

 • Ravenstraat 30: het aanvragen van een woningsplitsing en verzoek om extra huisnummer (194846, 20-7) 

Vaassen

 • Berkenoord 3: het aanbrengen van een dakkapel op een bestaande woning (194988, 20-7) 
 • Koekoeksweg 13: het aanleggen en inrichten van een tuin (191611, 15-7) 

Verleende omgevingsvergunningen

Emst

 • Hanendorperweg 160: het kappen van 5 Amerikaanse eiken en 2 dennen (167950, 16-7) 
 • Langeweg 59: het bouwen ten behoeve van het uitbreiden van de woning en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (152341, 21-7) 

Epe

 • Bosweg 12: het kappen van 2 douglassparren, 1 thuja en 1 fijnspar (160162, 15-7) 
 • Burgemeester Tullekenlaan 13: het bouwen ten behoeve van een dakkapel (153404, 16-7) 
 • Eperheemweg 14: het kappen van 5 fijnsparren (181612, 21-7) 
 • Glazenmaker 51: het bouwen van een woning met bijgebouw (154856, 20-7) 
 • Kamperweg 26: het kappen van 1 amerikaanse eik en 1 grove den (143696, 16-7) 
 • Kweekweg 7: Voorjaarskaplijst gemeente Epe, kap van 434 bomen (174488, 21-7) 
 • Lariksweg 7: het kappen van 6 grove dennen, 1 lariks en 1 fijnspar (155942, 15-7) 
 • Officiersweg 68: het kappen van een dode den (177454, 15-7) 
 • Pastoor Somstraat 4: het verbouwen van een kantoor en het realiseren van een bovenwoning in het kantoorgebouw (150989, 17-7) 
 • Soerelseweg 18-07: het kappen van 3 fijnsparren (164716, 15-7) 
 • Soerelseweg 18-08: het kappen van 6 fijnsparren (156466, 15-7)
 • Tongerenseweg 26: het uitbreiden van de woning (149214, 20-7) 
 • Veldkampweg 2: het kappen van 1 grove den, 1 fijnspar en 1 berk (143794, 16-7) 

Vaassen

 • Dorpsstraat 60A: het vervangen van handelsreclame (145048, 17-7) 
 • Riezebosweg 20A: het bouwen ten behoeve van het wijzigen van de autowasboxen en de autowasstraat en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (147425, 15-7) 

Ontwerp omgevingsvergunning

Vaassen

 • ► Weteringdijk 119B: voor het realiseren van een bedrijf voor het houden van vleeskalveren (DOS-2020-020792, 16-7) 

Weigering vergunning

Epe

 • Bongerdplein 1: het bestaand balkon dichtmaken (148617, 16-7) 

Vaassen

 • Veldkamp 17: het plaatsen van een carport (137965, 15-7) 

Aanvraag niet in behandeling genomen

Epe

 • Officiersweg 86: het bouwen van een 12 persoons bungalow (99398, 20-7) 

Verlenging beslistermijn aanvraag

Epe

 • Eperheemweg 14: het bouwen van de woning en bijgebouw (147754, 17-7) 
 • Wildforstlaan 2: het bouwen van een woongebouw met stallingsgarage (139118, 15-7) 

Zienswijze, bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een (ontwerp)besluit, dan kunt u een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep indienen. U kunt tegen een ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd. De besluiten waartegen u beroep kunt indienen zijn met een ♦ gemarkeerd. Tegen de overige besluiten kunt u bezwaar indienen. Let op: u kunt geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen tegen de publicaties onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.

Zienswijze ►

Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het college burgemeester en wethouders van Epe. Het ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. 

Bezwaar

Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe. De verzenddatum van het besluit staat in deze advertentie tussen haakjes genoemd.

U kunt uw bezwaarschrift online of per post indienen. In uw bezwaar legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.  Online gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op onze website www.epe.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven). Stuurt u ons liever een brief, dan moet hierin de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres (en bij voorkeur een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent)
 • de datum van uw bezwaarschrift
 • de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit

Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent voor u het verstuurt naar Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP EPE.

Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

Beroep ♦

Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep staan vermeld. U kunt alleen een beroepschrift indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierechten betalen.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel, dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen, de verleende vergunningen en de vergunningaanvragen liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor op maandag, donderdag en vrijdag geopend van 08:00 – 12:00 uur. En op woensdag van 08:00 – 17:00 uur. Op dinsdag is de balie gesloten.

Pagina opties