Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 30 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Epe

 • Dellenweg 103: het nieuw bouwen van een woning met bijbehorend bijgebouw (186430, 10-7) 
 • Enkweg 71A: het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (186496, 10-7)
 • Eperweg 35: het kappen van 3 bomen (185671, 10-7) 
 • Molenpad 7: aanvraag enkele nokverhoging aan de achterzijde van het huis (185374, 9-7) 
 • Officiersweg 65: het aanbrengen van een topgevelkozijn aan de voorzijde van de woning (182868, 8-7) 
 • Rutgershof 5B: melding brandveilig gebruik (189634, 14-7) 
 • Schaatsenrijder 4A: het bouwen van een carport aan de woning (189799, 14-7) 
 • Woesterweg 3: het herbouwen van een bijgebouw (183659, 8-7) 

Verleende omgevingsvergunningen

Epe

 • Dellenweg 13-I: het kappen van 2 coniferen (144028, 7-7) 
 • Eekhoornweg 14: het kappen van 4 fijnsparren, 1 grove den en 1 berk (138727, 8-7) 
 • Glazenmaker 2: het bouwen van een erfafscheiding (135908, 13-7) 
 • langs Rauwenhoffweg en Oost Ravenweg: het kappen van 3 eiken (129062, 9-7)  

Verlenging beslistermijn aanvraag

Epe

 • Eikelkamp 29: het plaatsen van een dakkapel (139537, 8-7) 
 • Kortenkampweg 10: nieuwbouw bijgebouw (139589, 14-7) 

Aanvraag vergunningsvrij 

Vaassen

 • Eikenweg 7-02: het aanleggen van een inrit (152212, 8-7) 

Zienswijze, bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een (ontwerp)besluit, dan kunt u een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep indienen. U kunt tegen een ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd. De besluiten waartegen u beroep kunt indienen zijn met een ♦ gemarkeerd. Tegen de overige besluiten kunt u bezwaar indienen. Let op: u kunt geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen tegen de publicaties onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.

Zienswijze ►

Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het college burgemeester en wethouders van Epe. Het ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. 

Bezwaar

Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe. De verzenddatum van het besluit staat in deze advertentie tussen haakjes genoemd.

U kunt uw bezwaarschrift online of per post indienen. In uw bezwaar legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.  Online gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op onze website www.epe.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven). Stuurt u ons liever een brief, dan moet hierin de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres (en bij voorkeur een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent)
 • de datum van uw bezwaarschrift
 • de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit

Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent voor u het verstuurt naar Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP EPE.

Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

Beroep ♦

Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep staan vermeld. U kunt alleen een beroepschrift indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierechten betalen.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel, dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen, de verleende vergunningen en de vergunningaanvragen liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor op maandag, donderdag en vrijdag geopend van 08:00 – 12:00 uur. En op woensdag van 08:00 – 17:00 uur. Op dinsdag is de balie gesloten.

Pagina opties