Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 29 2020

Meldingen omgevingsvergunning

Epe 

 • Wisselseweg 59: ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de installatie en ingebruikname van een gesloten bodemenergiesysteem (DOS-2020-044460, 7-7) 

Oene

 • Bremensallee 10: ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het bouwen van een kapschuur (DOS-2019-062255, 3-7) 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Epe

 • Kadastrale sectie: P 821: aanleg van een familiebegraafplaats (178613, 6-7) 
 • Kadastrale sectie T 5872: nieuwbouw woning (179434, 6-7) 
 • Beekstraat 15-17: het aanvragen van een gehele woonbestemming (174781, 1-7) 
 • Eperheemweg 14: het kappen van 5 bomen (181612, 7-7) 
 • Kweekweg 7: Voorjaarskaplijst 2020 (174488, 1-7) 
 • Officiersweg 68: het kappen van een boom (177454, 3-7) 
 • Struikstuk 15: het plaatsen van een afvalcontainer (177883, 5-7) 
 • Struikstuk 15: het plaatsen van een bouwcontainer in parkeerhaven (177916, 5-7) 

Oene

 • Ooster Oenerweg 28-mant: het aanvragen van een tuinhuisje met een overkapping (173858,1-7) 

Vaassen

 • Logtenbergweg 28: aanvraag zonnepanelen in weiland (178479, 6-7) 
 • Vlierstraat 35: brandveilig gebruik (175353, 2-7) 

Verleende omgevingsvergunningen

Emst

 • Hoofdweg 90: het uitbreiden van de woning (145943, 23-6) 

Epe

 • Ankerstraat 13: het verwijderen van draagmuur (141303, 30-6)
 • Belvédèreweg 11: het kappen van 3 grove dennen, 1 acacia en 1 Douglasspar (154387, 1-7) 
 • Brinklaan 24: het bouwen van een schuur met carport, gespiegeld aan het vooroverleg (146236, 23-6)
 • Burgemeester Weertslaan 1-33 (De Pelzerkamp): het kappen van 1 eik en 3 grove dennen (146040, 1-7) 
 • Dophoeveweg 1: het plaatsen van een speeltoestel (135941, 30-6) 
 • Dophoeveweg 1: het plaatsen van 2 poeren met toegangspoort (141092, 30-6) 
 • Eekweg 4: het herbouwen van een bijgebouw (145291, 1-7) 
 • Hoefijzerweg 26: het uitbreiden van de woning (146091, 2-7) 
 • Veenweg 9: het kappen van 104 fijnsparren, 5 lariksen en 1 beuk (136832, 2-7) 
 • Vijverlaan 22: het kappen van 2 fijnsparren, 1 beuk, 1 lariks en 1 berk (142750, 6-7) 
 • Vredenburglaan 1: het kappen van 2 fijnsparren, 2 douglassparren en 2 beuken (139175, 2-7) 
 • Vredenburglaan 9: het kappen van een grove den (162047, 1-7) 

Oene

 • Horthoekerweg 40: het aanleggen van een paardenbak (136833, 30-6) 
 • Ooster Oenerweg 7: het kappen van 1 populier (139571, 1-7) 
 • Ooster Oenerweg 10: het bouwen van een nieuwe brug (143959, 1-7) 
 • Snerrewindsweg 5: het slopen van bestaande schuren, het realiseren van 2 veldschuren en een hooiberg schuur (145807, 1-7) 

Vaassen

 • Elspeterweg 15: het bouwen ten behoeve van het wijzigen van de voorgevel van de woning en het bouwen van een schoorsteen en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (143827, 1-7) 
 • Maarten van Rossumplein 4: het bouwen van een bijstal (145017, 1-7) 
 • Potgieterstraat 20: het bouwen ten behoeve van de vernieuwbouw schoolgebouw De Krugerstee en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (134521, 1-7) 

Ontwerp omgevingsvergunning

Epe

► Dophoeveweg 24, 8161 NP: voor het actualiseren van de omgevingsvergunning voor het aspect energie (DOS-2020-028794, 2-7) 

Weigering vergunning

Epe

 • Burgemeester Diepenhorstlaan 18: het plaatsen van een tuinhuis (143365, 30-6) 
 • Jagtlustweg 6: aanvraag noodwoning met noodstal (138613, 6-7) 

Verlenging beslistermijn aanvraag

Epe

 • Glazenmaker 2: het bouwen van een erfafscheiding (135908, 3-7) 

Aanvraag vergunningsvrij 

Vaassen

 • Prinsenkamp 2: het plaatsen van een dakkapel (133069, 1-7) 

Zienswijze, bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een (ontwerp)besluit, dan kunt u een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep indienen. U kunt tegen een ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd. De besluiten waartegen u beroep kunt indienen zijn met een ♦ gemarkeerd. Tegen de overige besluiten kunt u bezwaar indienen. Let op: u kunt geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen tegen de publicaties onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.

Zienswijze ►

Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het college burgemeester en wethouders van Epe. Het ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. 

Bezwaar

Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe. De verzenddatum van het besluit staat in deze advertentie tussen haakjes genoemd.

U kunt uw bezwaarschrift online of per post indienen. In uw bezwaar legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.  Online gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op onze website www.epe.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven). Stuurt u ons liever een brief, dan moet hierin de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres (en bij voorkeur een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent)
 • de datum van uw bezwaarschrift
 • de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit

Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent voor u het verstuurt naar Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP EPE.

Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

Beroep ♦

Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep staan vermeld. U kunt alleen een beroepschrift indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierechten betalen.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel, dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen, de verleende vergunningen en de vergunningaanvragen liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor op maandag, donderdag en vrijdag geopend van 08:00 – 12:00 uur. En op woensdag van 08:00 – 17:00 uur. Op dinsdag is de balie gesloten.

Pagina opties