Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 28 2020

Meldingen omgevingsvergunning

Epe 

 • Wisselseweg 7: ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de installatie en ingebruikname van een gesloten bodemenergiesysteem (DOS-2020-040801, 30-6) 

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Emst

 • Lange Veenweg 9: het herstellen van een hooimijt (172834, 30-6) 
 • nabij Hanendorperweg 160: het kappen van 7 bomen (167950, 24-6) 
 • Vaaltkampweg 2: het plaatsen van zonnepanelen op de grond (170326, 26-6)

Epe

 • Dennenlaan 6: het kappen van 7 bomen (170755, 27-6) 
 • Hoge Hagt 76: het realiseren van een dakopbouw, 25-6)
 • Jagtlustweg 6: aanvraag bedrijfswoning met aangebouwd bedrijfsgebouw (172537, 29-6) 
 • Oenerweg 121: het verbouwen van de woning (169171, 25-6)
 • Officiersweg 43: het verbouwen van de woning (167818, 24-6) 
 • Vossenbroekweg 9: het verplaatsen van kantelstuw bij innamepunt Zuuk (169270, 25-6)

Oene

 • Veluwsedijk 4: incidenteel toestaan van kampeermiddelen (171151, 28-6) 

Vaassen

 • Emsterweg 69: het verbouwen en uitbreiden van de woning en het plaatsen van een bijgebouw (173627, 30-6) 
 • Torenstraat 6: het bestaande snuffelhuis wordt uitgebreid (168486, 24-6) 

Verleende omgevingsvergunningen

Epe

 • Officiersweg 48: het kappen van 1 fijnspar (136578, 30-6) 
 • Sparrenlaan 14: het kappen van 3 sparren (159668, 30-6) 
 • Zuukerweg 18: het kappen van een berk (167455, 30-6)

Vaassen

 • Eikenweg 7-02: het kappen van twee fijnsparren (155279, 30-6) 

Zienswijze, bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een (ontwerp)besluit, dan kunt u een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep indienen. U kunt tegen een ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd. De besluiten waartegen u beroep kunt indienen zijn met een ♦ gemarkeerd. Tegen de overige besluiten kunt u bezwaar indienen. Let op: u kunt geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen tegen de publicaties onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.

Zienswijze ►

Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het college burgemeester en wethouders van Epe. Het ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. 

Bezwaar

Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe. De verzenddatum van het besluit staat in deze advertentie tussen haakjes genoemd.

U kunt uw bezwaarschrift online of per post indienen. In uw bezwaar legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.  Online gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op onze website www.epe.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven). Stuurt u ons liever een brief, dan moet hierin de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres (en bij voorkeur een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent)
 • de datum van uw bezwaarschrift
 • de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit

Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent voor u het verstuurt naar Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP EPE.

Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

Beroep ♦

Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep staan vermeld. U kunt alleen een beroepschrift indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierechten betalen.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel, dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen, de verleende vergunningen en de vergunningaanvragen liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor op maandag, donderdag en vrijdag geopend van 08:00 – 12:00 uur. En op woensdag van 08:00 – 17:00 uur. Op dinsdag is de balie gesloten.

Pagina opties