Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 27 2020

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Epe

 • Centrumweg 8: melding brandveilig gebruik (163891, 19-6) 
 • Soerelseweg 18-07: het kappen van drie bomen (164716, 20-6) 
 • Sparrenlaan 15A: het kappen van een boom (164463, 19-6) 
 • Vredenburglaan 9: het kappen van een boom (162047, 17-6) 
 • Zuukerweg 18: het kappen van een boom (167455, 23-6) 

Vaassen

 • Geerstraat 4: het nieuw bouwen van een woning (162115, 17-6) 
 • Geerstraat 4: het nieuw bouwen van de woning en herbouw bijgebouwen (165311, 22-6) 
 • Ondernemersvereniging Vaassen: het plaatsen van spanddoekframes op drie locaties te Vaassen (162571, 17-6) 

Verleende omgevingsvergunningen

Emst

 • Hanendorperweg 408: het kappen van 1 grove den (155582, 23-6) 
 • Hanendorperweg 512-079: het kappen van 5 fijnsparren (136201, 23-6) 
 • Hanendorperweg 512-113: het bouwen ten behoeve van een berging bij een vakantiechalet (142349, 17-6)
 • Smallertsweg 1: het bouwen ten behoeve van zonnepanelen in een grondopstelling en het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (132731, 17-6)

Epe

 • Het betreft het perceel, kadastraal bekend gemeente Epe en Oene, sectie A, nummer 2708 (129060, 23-6) 
 • Bijsterbosweg 7: het bouwen van een bijgebouw en het verbouwen en uitbreiden van de woning (130484, 23-6)
 • Ericaweg 32: dakkapellen en erker (145445, 19-6)
 • Hagedisweg 12: het kappen van twee sparren (135061, 23-6)
 • Kortenkampweg 3: het kappen van 1 Weymouthden, 5 fijnsparren, 1 conifeer, 1 douglasspar, 1 acacia en 1 esdoorn (125413, 17-6) 
 • Naaldweg 8: het verbouwen van de woning (132088, 22-6) 
 • Torenweg 21: het kappen van 2 fijnsparren en 1 grove den (140635, 23-6) 

Vaassen

 • Deventerstraat 119: het verbouwen van de woning (136304, 22-6) 

Weigering vergunning

Epe

 • Dellenweg 18: het kappen van 1 eik (133240, 22-6) 
 • Dijkhuizerzandweg 30: het plaatsen van zonnepanelen op de grond (139616, 23-6) 

Aanvraag vergunningsvrij 

Epe

 • Eekhoornweg 9: het bouwen van een aanbouw (142611, 23-6) 

Aanvraag tijdelijk verleend 

Epe

 • Tongerenseweg 125: het tijdelijke plaatsing van zonnepanelen in een grondopstelling voor een periode van 10 jaar (122821, 23-6) 

Zienswijze, bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een (ontwerp)besluit, dan kunt u een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep indienen. U kunt tegen een ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd. De besluiten waartegen u beroep kunt indienen zijn met een ♦ gemarkeerd. Tegen de overige besluiten kunt u bezwaar indienen. Let op: u kunt geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen tegen de publicaties onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.

Zienswijze ►

Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het college burgemeester en wethouders van Epe. Het ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. 

Bezwaar

Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe. De verzenddatum van het besluit staat in deze advertentie tussen haakjes genoemd.

U kunt uw bezwaarschrift online of per post indienen. In uw bezwaar legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit.  Online gebruikt u het formulier ‘bezwaar maken’ op onze website www.epe.nl. Hiervoor logt u in met uw DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven). Stuurt u ons liever een brief, dan moet hierin de volgende informatie staan:

 • uw naam en adres (en bij voorkeur een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent)
 • de datum van uw bezwaarschrift
 • de beslissing waar u bezwaar tegen maakt
 • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit

Het is belangrijk dat u het bezwaarschrift ondertekent voor u het verstuurt naar Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, Postbus 600, 8160 AP EPE.

Wilt u meer weten over de procedure als u bezwaar maakt? Kijk dan op www.epe.nl.

Beroep ♦

Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep staan vermeld. U kunt alleen een beroepschrift indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierechten betalen.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel, dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen, de verleende vergunningen en de vergunningaanvragen liggen alleen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor op maandag, donderdag en vrijdag geopend van 08:00 – 12:00 uur. En op woensdag van 08:00 – 17:00 uur. Op dinsdag is de balie gesloten.

Pagina opties