Meldingen, aanvragen en vergunningen per dorp week 21 2018

Dit item is verlopen op 04-07-2018.

Ingediende meldingen

Epe

 • De Leegte 33: het verwijderen van asbest uit de woning (63188, 14-05)
 • Klimopstraat 15: het verwijderen van asbest uit de woning (63180, 14-05)
 • Oenerweg 2: het verwijderen van asbest uit een bedrijfsgebouw (63244, 15-05)

Vaassen

 • Esdoornhof 9: het verwijderen van asbest uit de woning (63186, 14-05)
 • Esdoornhof 10: het verwijderen van asbest uit de woning (62863, 08-05)
 • Hazelaarhof, Kastanjehof, Plataanhof en Wilgenhof: het verwijderen van asbest uit 110 woningen (62905, 08-05)
 • Mandelahof, Van Riebeeckstraat, Woestijnweg: het installeren en in gebruik nemen van 19 gesloten bodemenergiesystemen welke geen onderdeel uitmaakt van een inrichting (DOS-2018-037231, 08-05)

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Emst

 • Gortelseweg 71: het verbouwen van de woning (62990, 09-05)
 • Hanendorperweg 388: het kappen van 1 boom (62975, 08-05)
 • Wijnbergweg 19: het uitbreiden van de woning (63032, 10-05)
 • Woesterweg 44: het uitbreiden van een recreatiewoning (63327, 15-05)

Epe

 • Dennenlaan 9: het kappen van 1 boom (63026, 10-05)
 • Ledderweg 48: het uitbreiden van de woning (63214, 15-05)
 • Schaatsenrijder 2B: het plaatsen van een raamkozijn in de zijgevel van de woning (63202, 14-05)
 • Vijverlaan 20: het kappen van 7 bomen (63362, 15-05)
 • Vijverlaan 22: het kappen van 1 boom (63362, 15-05)

Uitgestelde beslistermijn

Emst

 • Omgeving Oranjeweg 100: het telen van kerstbomen en lage boomteelt (59712, 14-05)

Epe

 • Nabij Koeweg 27: het bouwen van een woning (59348, 09-05)

Verleende omgevingsvergunningen

Emst

 • Brinkerweg 13: het kappen van 1 boom (60855, 15-05)
 • Oranjeweg 10: het uitbreiden en verbouwen van de woning (60763, 08-05)
 • Oranjeweg 116: het uitbreiden van een schoolgebouw (56705, 08-05)

Epe

 • Albert Schweitzerlaan e.o.: het kappen van 5 bomen (57145, 15-05)
 • Burgemeester Diepenhorstlaan 18: het kappen van 10 bomen (60014, 15-05)
 • ♦Hammerstraat 34, Kweekweg 8 en Zuukerweg 23: het uitbreiden van de productiecapaciteit pluimveeslachterij en realiseren nieuwbouw ((1e fase) DOS-2017-027293, 14-05)
 • Koeweg 17-16: het kappen van 2 bomen (60567, 15-05)
 • Smitskamp 20: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (62590, 15-05)
 • Vossenbroekweg 11: het bouwen van een woning en een bijgebouw van die woning (57019, 15-05)

Oene

 • Kloosterallee: het kappen van 2 bomen (57145, 15-05)
 • Kloosterallee 3: het bouwen van een schuilstal (57634, 09-05)

Vaassen

 • Elzenoord 20: het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (59636, 09-05)
 • Hazelaarhof, Kastanjehof, Plataanhof en Wilgenhof: het verbouwen van 110 woningen (59443, 09-05)
 • Industrieplein 1: het herstellen van de dakconstructie van een bedrijfsgebouw (60761, 15-05)

Ontwerp omgevingsvergunning

Emst

 • ►Verloren Wijnbergweg 3: het bouwen van een stal en het uitbreiden van het aantal te houden vleeskalveren (DOS-2017-100371, 08-05)

Geweigerde omgevingsvergunningen

Epe

 • Koeweg 17-16: het kappen van 1 boom (60567, 15-05)
 • Zuukerenkweg 14: het kappen van 2 bomen (60578, 15-05)

Zienswijze, bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een (ontwerp)besluit, dan kunt u een zienswijze indienen, bezwaar maken of beroep indienen. U kunt tegen een ontwerpbesluit een zienswijze indienen. Deze zijn met een ► gemarkeerd. De besluiten waartegen u beroep kunt indienen zijn met een ♦ gemarkeerd. Tegen de overige besluiten kunt u bezwaar indienen. Let op: u kunt geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen tegen de publicaties onder ‘Aanvragen omgevingsvergunning’ en ‘Meldingen’ die in deze rubriek gepubliceerd zijn.

Zienswijze ►

Uw zienswijze kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het ontwerpbesluit mondeling of schriftelijk indienen bij het college burgemeester en wethouders van Epe. Het ontwerpbesluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 0578. Een schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. 

Bezwaar

Uw bezwaarschrift kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Epe, Postbus 600, 8160 AP Epe. Hierin moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het bezwaar staan vermeld. De verzenddatum van het besluit staat in deze advertentie tussen haakjes genoemd. 

Beroep ♦

Uw beroepschrift kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit indienen bij de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het besluit wordt één dag na publicatie ter inzage gelegd. In het beroepschrift moeten naam en adres, dagtekening, kenmerk of omschrijving van het besluit en de gronden van het beroep staan vermeld. U kunt alleen een beroepschrift indienen als u een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, tenzij u redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Voor het indienen van een beroepschrift moet u griffierechten betalen.

Voorlopige voorziening

Een bezwaar- of beroepschrift blokkeert de uitvoering van het besluit niet. Wilt u dat wel, dan moet u gelijktijdig met het bezwaar- of beroepschrift een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter te Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moet u griffierechten betalen.

Inzage

De ontwerpbeschikkingen, de verleende vergunningen en de vergunningaanvragen liggen op afspraak ter inzage bij de balie in het gemeentehuis te Epe. De balie is hiervoor geopend van maandag t/m vrijdag van 8.00 - 12.00 uur en op woensdag van 8.00 - 17.00 uur. Op woensdag na 17.00 uur alleen op afspraak uitsluitend voor ter inzage liggende stukken of opgevraagde dossiers.

Pagina opties