Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan VMI

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei 2020 het bestemmingsplan VMI gewijzigd heeft vastgesteld.

Dit bestemmingsplan voorziet in de uitbreidingsplannen van het bedrijf VMI tussen de Gelriaweg en de Ledderweg, in combinatie met natuur- en landschapsontwikkeling en een verbeterde ontsluiting van het bedrijf en buurtschap Zuuk.

In de zienswijzennota ontwerp bestemmingsplan VMI is een overzicht opgenomen van de wijzigingen van het vastgestelde bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. De zienswijzennota is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

Terinzagelegging

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website klikt  u op de knop ’plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.BG050VMI-VBP1, of deze link gebruiken:

De bronbestanden zijn beschikbaar op:

Het raadsbesluit, het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en overige stukken liggen met ingang van 9 juli 2020 gedurende zes weken op afspraak voor een ieder ter inzage bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Om het risico op verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, proberen wij het maken van afspraken zo veel mogelijk te vermijden. Wilt u toch een afspraak maken om het gewijzigde vaststelling bestemmingsplan VMI in te zien? Neemt u dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0578.

Het besluit en het bestemmingsplan zijn ook in te zien via www.epe.nl onder Bouwen en Wonen.

Beroep

Tegen de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • Een belanghebbende die tijdig zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;
  • Een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn of haar zienswijze tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
  • Een belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het beroepschrift kan worden ingediend bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Als binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Epe, 8 juli 2020

Pagina opties