Bestemmingsplan N794 (Heerderweg) onherroepelijk

Dit item is verlopen op 24-08-2016.

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat het bestemmingsplan N794 (Heerderweg) onherroepelijk is geworden. Het bestemmingsplan N794 (Heerderweg) bevat de juridisch-planologische regeling voor de aanpassing van de N794 (van de komgrens van Epe tot de gemeentegrens met Heerde), waarbij o.a. vrijliggende fietspaden worden gerealiseerd.

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 14 april 2016 het bestemmingsplan N794 (Heerderweg) gewijzigd vastgesteld. Dit is gebeurd in het kader van een zogeheten bestuurlijke lus, opgedragen door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan heeft daarna met ingang van 27 april 2016 zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.

Tegen de gewijzigde vaststelling is, van rechtswege, beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 29 juni 2016 heeft de Raad van State dit van rechtswege ontstane beroep ongegrond verklaard (Uitspraak Raad van State: 201410679/4/R1). Het bestemmingsplan is daarmee per 29 juni 2016 onherroepelijk geworden.

Ter inzage

U kunt dit bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm door bijvoorbeeld uw adres in te typen of in te zoomen op de kaart.

U kunt ook de plan-ID ingeven: NL.IMRO.0232.BG036N794-VBP2 of deze link gebruiken:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0232.BG036N794-VBP2.

De bronbestanden zijn beschikbaar op: http://epe.gemeentedocumenten.nl/NL.IMRO.0232.BG036N794-VBP2.

Het onherroepelijke bestemmingsplan ligt permanent ter inzage op werkdagen van 08.00 – 12.00 uur (op woensdag van 8.00 – 17.00 uur, op woensdag na 17.00 uur op afspraak) bij de Publiekswinkel in het gemeentehuis te Epe. Het bestemmingsplan is ook in te zien via www.epe.nl, onder Bekendmakingen – Planologie, Bouwen en Wonen.

Epe, 12 juli 2016

Pagina opties