Bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Epe deels onherroepelijk en deels vernietigd

Dit item is verlopen op 26-06-2020.

Burgemeester en wethouders van Epe maken bekend dat het bestemmingsplan Bedrijventerreinen gemeente Epe deels onherroepelijk is geworden en deels is vernietigd.

Samengevoegd

Dit bestemmingsplan omvat de bedrijventerreinen Kweekweg in Epe en Eekterveld in Vaassen. Het bestemmingsplan is een actualisatie van het  bestemmingsplan bedrijventerrein Kweekweg en van het bestemmingsplan Eekterveld. Deze beide plannen zijn samengevoegd in één bestemmingsplan. Het plangebied omvat ook de geluidzone rondom het (geluid)gezoneerde terrein Kweekweg. Voor het geluidgezoneerde terrein Kweekweg is een geluidruimteverdeelplan opgesteld.

Uitspraak

Het op 13 december 2018 door de gemeenteraad gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan heeft met ingang van 24 januari 2019 zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is door zes partijen beroep ingesteld bij de Raad van State. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 1 april 2020 uitspraak gedaan (zaaknummer 201901863/1/R1).

Eekterveld

Voor bedrijventerrein Eekterveld zijn de plandelen voor de percelen van vijf appellanten vernietigd. Als gevolg daarvan zullen voor deze percelen weer de voorheen geldende bestemmingsplannen en de daarin opgenomen voorschriften gelden. De rest van het plan voor Eekterveld is in stand gebleven en daarmee onherroepelijk geworden.

Kweekweg

Voor bedrijventerrein Kweekweg heeft de Raad van State de plandelen met de aanduiding "geluidzone - industrie" en de plandelen met de aanduiding "overige zone - geluidgezoneerd industrieterrein" vernietigd.  Als gevolg daarvan zullen weer de voorheen geldende bestemmingsplannen en het zonebesluit van 20 mei 1992 gelden voor het bedrijventerrein Kweekweg en de omringende gronden.

De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is verwerkt in het bestemmingsplan.

Ter inzage

U kunt het onherroepelijke bestemmingsplan en de gerechtelijke uitspraak inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op deze website selecteert u het tabblad ‘Bestemmingsplannen’, vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen op het scherm, bijvoorbeeld door het adres in te typen of in te zoomen op de kaart. U kunt ook de plan-ID ingeven. Wij onderscheiden daarbij twee versies:

> NL.IMRO.0232.EVA001Bedrijventer-GU01: een besluitvlak met het gehele plangebied van het bestemmingsplan met daaraan gekoppeld de uitspraak van de Afdeling;

> NL.IMRO.0232.EVA001Bedrijventer-VBP2: het vastgestelde bestemmingsplan voor zo ver dat nog geldt en onherroepelijk is na de uitspraak.

U kunt ook deze link gebruiken:

De bronbestanden zijn beschikbaar op:

Het onherroepelijke bestemmingsplan is alleen op afspraak in te zien bij het omgevingsloket in het gemeentehuis te Epe. Zie voor de actuele bereikbaarheidsinformatie van de gemeente onze website: www.epe.nl

Epe, 29 april 2020

Pagina opties