Ambtshalve uitschrijven

Uit onderzoek van gemeente Epe is gebleken dat onderstaande persoon of personen niet meer wonen op het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het college van burgemeester en wethouders van Epe maakt bekend dat zij heeft besloten deze persoon of personen ambtshalve uit te schrijven wegens vertrek uit Nederland.

Naam: C. Krijgsman

Geboortedatum: 24-06-1957

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u binnen zes weken na terinzagelegging van het besluit bezwaar maken. Vermeld daarin het volgende:

  • uw naam en adres;
  • de datum van indienen van uw zienswijze, beroep of bezwaar;
  • dagtekening, kenmerk en/of omschrijving van het besluit;
  • de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit.

Uw bezwaarschrift dient u in bij het college van burgemeester en wethouders van Epe. Online: via www.epe.nl/bezwaarmaken. Hiervoor logt u in met uw DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven). Schriftelijk: stuur uw ondertekende bezwaarschrift naar Gemeente Epe, t.a.v. het college van burgemeester en wethouders, postbus 600, 8160 AP Epe.

Pagina opties