Adviezen van inwoners

Burgemeester Hans van der Hoeve heeft bij zijn afscheid de adviezen die inwoners hem gegeven hebben over inwonerparticipatie aangeboden aan de leden van het college en de gemeenteraad.

Acht gesprekken en slotavond

De afgelopen maanden heeft de burgemeester acht gesprekken gehouden met inwoners in de diverse gebieden van de gemeente Epe en met ondernemers en vertegenwoordigers van verenigingen en belangengroepen. Op de gezamenlijke slotbijeenkomst op 9 september in De Hezebrink in Emst zijn alle adviezen van inwoners met elkaar gedeeld en is er gestemd over de volgorde. Hans van der Hoeve: “Het zijn hele waardevolle adviezen voor het verbeteren van de manier waarop Epe de inwoners betrekt bij het werk van de gemeente.”

Veertig adviezen

Van alle acht avonden zijn sfeerverslagen gemaakt en per avond zijn de vijf belangrijkste adviezen genoteerd. Dat maakt in totaal veertig adviezen. Door de overeenkomstige adviezen te bundelen, blijven er tien over, aangevuld met accenten. Op de slotavond hebben de aanwezige deelnemers over de prioriteiten gestemd en daar is een rangorde uitgekomen voor welke adviezen volgens de inwoners als eerste aangepakt dienen te worden. 

Adviezen uit de bijeenkomsten van inwoners met de burgemeester

1. Geef terugkoppeling aan de inwoners over wat er met hun tips en adviezen gedaan gaat worden en/of wat er al gebeurd is. Nu horen we te weinig en daardoor haken sommigen af.

 • Zorg voor een tijdige en consequente terugkoppeling.
 • Benoem het als gemeente als inwoners geraadpleegd zijn of advies gegeven hebben.

2. Maak bij inwonerparticipatie gebruik van betrokken én deskundige mensen. Dan heb je maximale kennis uit de samenleving.

 • Maak gebruik van bestaande structuren, talenten en kwaliteiten in de wijk.
 • Zorg dat inwoners over de juiste informatie beschikken.
 • Gebruik belangenverenigingen als filter.

3. Informeer inwoners tijdig over de inhoud en het proces van participeren. Leg de spelregels aan het begin uit. Zo voelen inwoners zich eerder en meer betrokken.

 • Het proces van participatie en inspraak moet vooraf heel erg duidelijk zijn.
 • Leg keuzes uit bij participatie over: bepaalde trede, belanghebbenden, het te volgen proces.
 • Betrek bewoners zo vroeg mogelijk bij een proces als het ze raakt.

4. Denk goed na over het communicatiemiddel dat ingezet wordt, sluit hierbij aan bij de doelgroep

 • Communiceer niet te ingewikkeld en gebruik korte, duidelijke zinnen. Geen ambtenarentaal.
 • Communiceer per doelgroep, met het juiste middel en de juiste toon en taal.
 • Wees concreet en duidelijk wat de consequenties van bepaalde keuzes zijn.
 • Laat ook tussentijds zien wat er gebeurd is.

5. Gebruik één duidelijk aanspreekpunt bij de gemeente als het om bijvoorbeeld de herinrichting van een weg gaat, of een ander project. Iemand die niet alleen vanuit beleid redeneert, maar ook de praktijk kent.

6. Ga het gemeentehuis uit en ga goed luisteren in de samenleving (ambtenaren, collegeleden en gemeenteraadsleden). Zo komt je  in contact met de inwoners en zorg je dat ze gehoord worden. Probeer in contact te komen met de mensen die niet vooraan staan, maar wel een mening en belang hebben.

 • Ga eerder en meer in gesprek met inwoners.
 • Maak een soort ‘klantreis’ en ervaar de buurt.

7/8/9. Werk aan de toegankelijkheid van de gemeente, zorg voor een klantvriendelijke website en maak het laagdrempeliger om de weg te vinden naar het juiste loket  in het gemeentehuis. Help bij de ontwikkeling en uitvoering van burgerinitiatieven. De gemeente moet participatieprocessen faciliteren. Daarmee bedoelen we stimuleren dat een initiatiefnemer in gesprek gaat met omwonenden en dat er naar iedereen geluisterd wordt.

10. De wens is om hoger op de participatieladder mee te doen. Per fase kan zelfs nog worden opgeschoven. Bijvoorbeeld raadplegen of adviseren voor lange termijn onderwerpen en meer co-productie door samenleving en gemeente verder in het proces.

 • Bepaal vooraf goed de mogelijkheden en leg deze uit.
 • Hoe dichterbij in de buurt, hoe meer inwoners betrokken willen zijn.

Hoe verder?

De gemeente gaat aan de slag met de adviezen, beloofde burgemeester Van der Hoeve. De eerste stap is dat het college van burgemeester en wethouders daarvoor een actieplan gaat maken en dat publiceert. Daarmee krijgen inwoners inzicht in hoe hun adviezen worden uitgewerkt. “Ik hoop en verwacht dat de adviezen van inwoners een goede opvolging krijgen én dat de inwoners te horen krijgen hoe de adviezen door de gemeente in de praktijk gebracht zijn”, aldus burgemeester Hans van der Hoeve. 

De gespreksverslagen en adviezen

Pagina opties