Toekomstvisie 2030: Epe, krachtig en vitaal

 • Wat is het?

  • De gemeente Epe wil zich als krachtige en vitale gemeente richting 2030 duurzaam ontwikkelen door haar bestaande kwaliteiten en sterke punten verder te verbeteren. Daarbij inspelend op maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen.
  • De toekomstvisie geeft richting aan de keuzes die de gemeente de komende jaren maakt bij allerlei maatschappelijke opgaven. De visie is gebaseerd op drie pijlers: economie, het sociale terrein en het ruimtelijke terrein. Speciale aandacht is er voor de demografische ontwikkelingen (verandering van de bevolkingssamenstelling) in onze gemeente. Kernwaarden voor de gemeente in 2030 zijn: onderscheidend, duurzaam, verbindend en verrassend. Deze waarden geven aan hoe de gemeente wil zijn en gezien wil worden.

  Naar toekomstvisie

 • Hoe werkt het?

  Economie

  De gemeente wil naar een moderne arbeidsmarkt en wil de economische structuur versterken. Dit uit zich in een grote verscheidenheid aan werkgelegenheid. Behoud en versterking daarvan vindt plaats door modernisering en door alternatieven te bieden voor de belangrijke sectoren als de maakindustrie en de landbouw. De gemeente zet in op twee groeisectoren: zorg en recreatie/toerisme.
  De gemeente wil de bestaande economische structuur moderniseren en innoveren. Dit kan worden bereikt door te investeren in goede netwerken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid, zowel op lokaal als op regionaal niveau. Om het voor bedrijven aantrekkelijk te maken om zich in de gemeente Epe te vestigen of te blijven, wil de gemeente een goed vestigingsklimaat bieden.

  Sociaal

  De inwoners van de gemeente Epe wonen in een prettige en veilige leefomgeving. Bewoners worden uitgedaagd elkaar te helpen en zelf activiteiten te organiseren. Hiervoor is een goed voorzieningenniveau nodig. Het stimuleren van actief burgerschap om de betrokkenheid van mensen bij hun wijk en buurt te vergroten wordt ondersteund door het verder uitbouwen van het wijkgericht werken over de hele gemeente. De gemeente zet in op het versterken van vrijwilligerswerk en -zorg in wijken en buurten om zoveel mogelijk mensen in de samenleving mee te laten doen.

  Ruimte

  Unieke kenmerken als natuur, landschap en cultuurhistorie blijven behouden, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Epe is een aantrekkelijke gemeente om in te wonen, werken en recreƫren. We zetten in op het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen voor wonen en bedrijvigheid. En ook op het faciliteren van initiatieven tot duurzame energieopwekking en initiatieven tot duurzaam energieverbruik. Met (markt)partijen werken we aan een toekomstgericht woonaanbod met voorzieningen, met expliciete aandacht voor de groepen 20- tot 35-jarigen, senioren en alleenstaanden. De identiteit en het karakter van de dorpskernen blijven behouden.

  Realiseren van ambities

  Epe wil een vitale en attractieve gemeente zijn en blijven. Samenwerking met inwoners, andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven is hiervoor noodzakelijk. Epe blijft nauw samenwerken met gemeenten in de regio Stedendriehoek en gemeenten op de Noord-Veluwe. De gemeente heeft de regierol, uitvoering is voornamelijk een zaak van burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

  De toekomstvisie is mede gebaseerd op de inbreng vanuit burgers en belanghebbenden bij eerdere trajecten voor visieontwikkeling van de afgelopen jaren en op het advies van inwoners die deel hebben genomen aan het interactieve traject dat onder verantwoordelijkheid van de raad heeft plaatsgevonden.

 • Documenten

Pagina opties