Subsidieregeling 'Openbare activiteiten 2021'

 • Wat is het?

  • De subsidieregeling ‘openbare activiteiten’ van de gemeente is er voor alle verenigingen en stichtingen die in de gemeente Epe actief zijn.
  • De subsidie is een bijdrage in de kosten voor het organiseren van openbare activiteiten in de gemeente Epe.
  • Per openbare activiteit wordt, ongeacht de kosten, een normbedrag van € 750,- uitgekeerd.
  • Per vereniging / stichting worden maximaal 2 openbare activiteiten gesubsidieerd.
  • Voor de subsidieregeling openbare activiteiten gelden voorwaarden. Er wordt alleen subsidie gegeven aan verenigingen en stichtingen. Dus niet aan bedrijven of professionele organisaties met een maatschappelijke doelstelling. De activiteit moet in de gemeente Epe zijn. De activiteit moet openbaar zijn: voor iedereen toegankelijk. Hierbij zijn reguliere wedstrijden (competitie of beker) uitgesloten. Alle voorwaarden staan vermeld in de Subsidieregeling openbare activiteiten (onder Aanvullende informatie) en onder ‘wat moet ik doen?’.

  Subsidieregeling Openbare activiteiten aanvragen (met eHerkenning)

 • Hoe werkt het?

  Wat is het doel van de subsidieregeling openbare activiteiten?

  Het doel van de subsidieregeling is het geven van een impuls aan de sociale cohesie aan de samenleving in de gemeente Epe. Enerzijds leiden openbare activiteiten tot ongedwongen samenkomsten – ‘oploopjes’ – van inwoners. Dit versterkt de sociale verbinding tussen inwoners omdat het bestaande sociale relaties bevestigd en de mogelijkheid geeft om nieuwe sociale relaties aan te gaan. Anderzijds kunnen deze openbare activiteiten leiden tot sterkere verenigingen en stichtingen. Zij vormen de kern van de sociale infrastructuur in de gemeente Epe waar ontmoeting en vrijetijdsbesteding hand in hand gaan. Tijdens de openbare bijeenkomsten kunnen extra inkomsten worden gegenereerd (denk aan ticketverkoop en barinkomsten) en kunnen verenigingen en stichtingen zichzelf positief presenteren (ledenwerving).

  Waarom willen we een impuls geven aan de sociale cohesie in onze lokale samenleving? Sociale verbondenheid heeft onderhoud nodig. Dit onderhoud vindt normaal gesproken vanzelf plaats. Als gevolg van de corona maatregelen van het afgelopen anderhalve jaar hebben veel (openbare) activiteiten niet plaats kunnen vinden, waardoor de sociale cohesie onder druk is komen te staan. Daarnaast zijn veel verenigingen en stichtingen als gevolg van de coronamaatregelen inkomsten misgelopen. Hoewel de meeste verenigingen / stichtingen het hoofd nog boven water houden, zijn er (financiële) zorgen over de nabije toekomst, waarbij het omvallen van een vereniging of stichting een negatief gevolg heeft voor de sociale cohesie in de gemeente Epe.

  Hoeveel kunt u aanvragen?

  Per vereniging / stichting kunt u per openbare activiteit € 750,- subsidie krijgen, ongeacht de kosten van de activiteit. Hierbij maakt het niet uit of u de activiteit samen met één of meerdere verenigingen of stichtingen organiseert: alle organiserende verenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen. Per vereniging/stichting worden maximaal twee openbare activiteiten gesubsidieerd (dus maximaal € 1.500,-). Dit hoeft u niet tegelijk aan te vragen.

 • Wat moet ik doen?

  U kunt de subsidie aanvragen vanaf 1 september 2021. U vraagt de subsidie aan op MijnEpe met eHerkenning. Heeft uw stichting of vereniging nog geen eHerkenning? Op www.eHerkenning.nl/aanvragen kunt u inloggegevens aanvragen. De gemeente kan, indien nodig, ondersteuning bieden in dit aanvraagproces. Mocht het aanvragen van eHerkenning leiden tot het niet op tijd kunnen aanvragen van subsidie? Dan kunt u, bij wijze van uitzondering, een aanvraag indienen via gemeente@epe.nl. U voegt dan een bestand bij waarin in ieder geval de volgende informatie is opgenomen:

  • Naam, contactadres, telefoonnummer en e-mailadres van de aanvrager.
  • De naam van de vereniging/stichting waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
  • Een korte beschrijving van de inhoud, uitvoering en geplande datum van het initiatief.
  • Informatie over hoe inwoners betrokken zijn of worden bij het initiatief.
  • Toestemming voor publicatie van het initiatief in de gemeentewijzer en gemeentelijke sociale media door de gemeente.

  Wat zijn de voorwaarden voor het krijgen van subsidie?

  Voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden:

  • Uw vereniging / stichting moet in Epe actief zijn.
  • De activiteit moet in de gemeente Epe plaatsvinden.
  • De activiteit moet openbaar zijn. Dit zijn vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen vrij toegankelijk zijn of vooraf aangekondigde activiteiten die voor iedereen met een geldig toegangsbewijs toegankelijk zijn. Activiteiten die alleen toegankelijk zijn voor leden zijn dus uitgesloten.
  • Voor reguliere competitie- of bekerwedstrijden wordt geen subsidie gegeven.
  • De aanvraag moet minimaal 4 weken voor de openbare activiteit bij de gemeente binnen zijn.
  • De activiteit moet binnen 14 weken na de aanvraagdatum worden georganiseerd.
  • U stuurt uiterlijk twee weken voor de beoogde datum van de gesubsidieerde activiteit een uitnodiging ter attentie van het college en de gemeenteraad via gemeente@epe.nl.
  • De activiteit moet voldoen aan de dan geldende corona maatregelen. Kan een activiteit als gevolg van dan geldende maatregelen niet doorgaan? We bekijken dan op dat moment wat wijs is.
  • U draagt zelf zorg voor de vergunningen, ontheffingen en overige toestemmingen die nodig zijn voor de uitvoering van het initiatief. De gemeente kan u hier financieel in tegemoet komen.
  • De activiteit maakt u bekend via de voor de doelgroep geëigende communicatiekanalen. Bij publiciteit over het initiatief vermeldt u dat het initiatief (mede) tot stand is gekomen door een subsidie op grond van deze subsidieregeling.
 • Hoe lang duurt het?

  Na het indienen van de aanvraag krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Daarna wordt uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden en ontvangt u binnen 4 weken na de aanvraagdatum een subsidiebesluit op uw PIP. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan ontvangt u de subsidie binnen 4 weken na dagtekening van het subsidiebesluit.

  De subsidieregeling openbare activiteiten start op 1 september 2021. Als gevolg van de onzekere situatie in de toekomst (corona) is er nog geen einddatum. We verwachten eind 2021 hier meer duidelijkheid over te kunnen geven. 

 • Aanvullende informatie

Pagina opties