Subsidieregeling Jeugd gemeente Epe

 • Wat is het?

  • De Subsidieregeling Jeugd van de gemeente Epe is er voor alle kinderen van 5 tot en met 17 jaar.
  • De subsidie is een bijdrage in de kosten van het lidmaatschap van een sport- of culturele vereniging.
  • Zo’n lidmaatschap kost geld.
  • Behalve de contributie zijn er vaak nog extra kosten. Sportkleding, lessen, een muziekinstrument of andere toebehoren. Dat kan flink aantikken.
  • Met de Subsidieregeling Jeugd scheelt dat per kind per jaar in elk geval al €100,-.
  • Voor de Subsidieregeling Jeugd gelden voorwaarden. De subsidie geldt bijvoorbeeld alleen voor sport en cultuur bij een vereniging. Dus niet voor sport en cultuur bij een stichting of commerciële organisatie. Sportscholen, zwemlessen of lessen via het Cultuurplein vallen dus buiten de regeling. Verder moet het kind vanaf het moment van aanvragen minstens 6 maanden lid  blijven van minstens 1 vereniging. Alle voorwaarden staan vermeld in de Subsidieregeling Jeugd (onder Aanvullende informatie) en in de Veelgestelde vragen. 

  Subsidieregeling jeugd aanvragen (met DigiD)

 • Hoe werkt het?

  Wat is het doel van de Subsidieregeling Jeugd?

  Het doel van de subsidieregeling is het versterken van het verenigingsleven. Waarom? Verenigingen zijn de motor voor een hechtere samenleving. Jeugdigen (en andere betrokkenen) leren hier ‘te oefenen’ met democratische besluitvorming, met een gezamenlijk normen- en waardenkader en belangeloze inzet voor anderen. Met de Subsidieregeling Jeugd levert de gemeente deze motor extra brandstof.

  Hoeveel kunt u aanvragen?

  De Subsidieregeling Jeugd loopt van 1 september 2019 tot en met 31 december 2021. Tijdens die periode kunt u per kind per 12 maanden €100,- aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Hoe vraagt u de subsidie aan?

  U kunt de subsidie aanvragen vanaf 2 september 2019. U vraagt de subsidie aan op MijnEpe met uw DigiD. Als u een aanvraag doet sluit u een bewijs van lidmaatschap bij. Dat kan een inschrijvingsbewijs zijn. Of een betalingsbewijs zoals een kopie van een rekeningafschrift. Zonder dit bewijs kunt u de aanvraag niet afronden.

  Na het indienen van de aanvraag krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Daarna wordt uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden en ontvangt u een subsidiebesluit op uw PIP. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan ontvangt u de subsidie in de volgende kalendermaand.

  Wat zijn de voorwaarden om deze subsidie aan te kunnen vragen?

  Voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden. Zo moet zowel de aanvrager als het betreffende kind in de gemeente Epe wonen. De aanvrager is een ouder, verzorger of voogd van het kind. Daarnaast moet het gaan om een openbare sport- of culturele vereniging in de gemeente Epe. Ook gelden er leeftijdseisen en eisen voor de duur van het lidmaatschap. Een volledig overzicht van de voorwaarden vindt u in de Subsidieregeling Jeugd onder Aanvullende Informatie.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  Als u een aanvraag doet sluit u een bewijs van lidmaatschap bij. Dat kan een inschrijvingsbewijs zijn. Of een betalingsbewijs zoals een kopie van een rekeningafschrift. Zonder dit bewijs kunt u de aanvraag niet afronden. 

 • Hoe lang duurt het?

  • De Subsidieregeling Jeugd loopt van 1 september 2019 tot en met 31 december 2021. Aanvragen kan vanaf 2 september 2019.
  • Na het indienen van de aanvraag krijgt u direct een ontvangstbevestiging op uw Persoonlijke Internet Pagina (PIP). Daarna wordt uw aanvraag getoetst aan de voorwaarden en ontvangt u een subsidiebesluit op uw PIP. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan ontvangt u de subsidie in de volgende kalendermaand.
 • Documenten

 • Aanvullende informatie

  Subsidieregeling jeugd, gemeente Epe 2019 - 1e wijziging

  Artikel 1 - Doel van de regeling

  Het versterken van het Eper verenigingsleven.

  Artikel 1a - Wie kan deze subsidie aanvragen?

  Een ouder/verzorger/voogd die feitelijk woont in de gemeente Epe kan namens zijn kind(eren) een financiële bijdrage aanvragen.

  Artikel 2 - Waarvoor kan een subsidie worden aangevraagd?

  Er kan subsidie worden aangevraagd voor de kosten (zoals benoemd in de toelichting behorende bij deze regeling) die redelijkerwijs zijn verbonden aan het lidmaatschap van een  vereniging, als bedoeld in Boek 2, titel 2 van het Burgerlijk Wetboek, waar op amateurbasis sport of cultuur wordt beoefend. De vereniging moet gevestigd zijn  binnen de grenzen van de gemeente Epe. 

  Artikel 3 - Voorwaarden

  1. Het kind moet op het moment van aanvragen feitelijk in de gemeente Epe wonen;
  2. Het kind is minstens 5 en maximaal 17 jaar oud op het moment van aanvragen;
  3. Per kind wordt maximaal één keer per twaalf maanden subsidie toegekend;
  4. (vervallen);
  5. Bij de aanvraag moet een bewijs van inschrijving worden overlegd van minimaal één vereniging zoals bedoeld in artikel 2 van deze regeling;
  6. Met het indienen van de aanvraag stemt de aanvrager ermee in dat de gemeente bij de vereniging kan controleren of het kind daadwerkelijk lid is;
  7. (vervallen);
  8. (vervallen).

  Artikel 4 - Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

  Ongeacht de kosten wordt per aanvraag een normbedrag van € 100 uitgekeerd.

  Artikel 5 - Werkwijze aanvraag subsidie en uitbetaling

  1. In afwijking van artikel 7 van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 kan de aanvraag voor subsidie op elk moment digitaal worden ingediend via www.epe.nl;
  2. In afwijking van artikel 8 van de Algemene subsidieverordening gemeente Epe 2017 beslist het college op een aanvraag om subsidie binnen 8 weken nadat de volledige aanvraag is ingediend;
  3. In de kalendermaand volgend op de maand waarin de aanvraag is ingediend, wordt de subsidie uitgekeerd;
  4. Tot twee jaar na datum van de aanvraag kan op basis van een steekproef worden gecontroleerd of de aanvraag voldoet aan de aanvraagvereisten en voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidie;
  5. Ten onrechte ontvangen subsidie wordt teruggevorderd.

  Artikel 6 - Slotbepalingen

  • De gewijzigde subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag nadat deze is bekend gemaakt en  loopt tot en met 31 augustus 2021.
  • Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling Jeugd, gemeente Epe 2019, eerste wijziging’.
  • Artikel 3, lid 4, lid 7 en lid 8 komen met terugwerkende kracht te vervallen vanaf 1 september 2019.

  Toelichting Subsidieregeling Jeugd gemeente Epe 2019

  Beoogde maatschappelijke effecten van de regeling

  Met de regeling versterken we het verenigingsleven in de gemeente Epe. Eén van de aspecten van een sterke vereniging is een gezonde leeftijdsopbouw van de leden (een piramide met een brede basis van jeugdleden). Daarom stimuleren we jeugdigen lid te worden van een vereniging. Hierdoor wordt de financiële zelfredzaamheid en financiële stabiliteit van een vereniging ondersteund. Bovendien leidt een hoger ledenaantal tot een groter potentieel aan vrijwilligers. Niet alleen de jeugdige(n) zelf kunnen een bijdrage leveren aan de vereniging, maar ook van ouders wordt vaak een actieve rol verwacht. Tegelijkertijd, echter, ontslaan we hiermee verenigingen niet van hun plicht om ‘aantrekkelijk’ te blijven voor (potentiële nieuwe) leden en vrijwilligers.

  Waarom willen we het verenigingsleven versterken? Verenigingen nemen in vergelijking met stichtingen, sportscholen en andere commerciële instellingen een bijzondere plaats in de samenleving in. Een vereniging is de samenleving in het klein en daarmee een motor voor de samenleving. Twee aspecten zijn hier vooral van belang / onderscheidend. Ten eerste kennen sport)verenigingen juridisch en statutair een democratische besluitvorming. Het beleid van verenigingen wordt bepaald door de leden zelf, waarbij kritiek of ‘voice’ mogelijk is. Uit hun midden kiezen zij bestuursleden om het verenigingsleven in goede banen te leiden en de beoogde activiteiten te organiseren. De vereniging stelt haar eigen (gedrag)regels op waaraan de leden zich hebben te houden. Mede daardoor kennen sportverenigingen traditioneel een sterk uniform waarden- en normenpatroon, waarbinnen saamhorigheid, participatie en prestatie bepalend zijn. Ten tweede worden verenigingen gekenmerkt door vrijwillige inzet of betrokkenheid van de leden (en hun ouders) zonder winstoogmerk. De vrijwillige betrokkenheid op en inzet voor de gedeelde interesse – het beoefenen van een sport/cultuur – is de centrale waarde en het richtsnoer voor het handelen binnen het primaire proces of de kernactiviteiten van de vereniging. Vanuit het gevoel van binding en betrokkenheid bij de club, zetten leden zich in voor hun gedeelde passie. Het plezier om ergens mee bezig te zijn, doorgaans met anderen, is hierbij vaak belangrijker dan het eindresultaat. Met andere woorden: jeugdigen kunnen zich binnen het verenigingsleven ontwikkelen en ontplooien door als het ware continu ‘te oefenen’ met democratische besluitvorming, met een gezamenlijk normen- en waardenkader en belangeloze inzet voor anderen. Dit zijn aspecten die van fundamenteel belang zijn voor onze samenleving als geheel.

  Hoe gaan we de beoogde maatschappelijke effecten bereiken?

  We verlagen de financiële drempel om lid te zijn van één of meerdere verenigingen. Dit doen we door elke jeugdige tussen de 5 en 18 jaar € 100,00 per jaar te geven als bijdrage in de kosten die redelijkerwijs verbonden zijn aan het lidmaatschap van een vereniging. Bij deze kosten denken we onder andere aan het lidmaatschap van de vereniging zelf, de kosten voor een bondslidmaatschap, sport- of culturele lessen die binnen de vereniging worden gegeven en kleding of attributen die samenhangen met de beoefende sport of ‘cultuur’. Bij deze meeste verenigingen zijn deze kosten meer dan € 100,00 op jaarbasis.

  Hoe gaan we het organiseren?

  Ouders/verzorgers/voogden van een jeugdige kunnen subsidie aanvragen. Zij zijn immers financieel verantwoordelijk voor de desbetreffende jeugdige. Dit kan digitaal via www.epe.nl. Hiervoor is een DigiD nodig. Als inwoners geen DigiD hebben of moeite hebben met het aanvragen van subsidie dan kan het formulierenteam van Koppel/Swoe helpen. Het spreekt voor zich dat ook bekenden van de aanvrager of mensen uit het verenigingsleven kunnen helpen met het aanvragen.

  Als het aanvraagproces succesvol is verlopen, krijgt de aanvrager direct een ontvangstbevestiging op zijn of haar digitale persoonlijke pagina (PIP). Vervolgens wordt de aanvraag getoetst. Als blijkt dat uit de toetsing niet aan alle subsidievoorwaarden wordt voldaan dan wijzen we de aanvraag af. Als wél aan alle subsidievoorwaarden wordt voldaan, geven we binnen 8 weken na de aanvraagdatum een beschikking af. In de kalendermaand die volgt op de kalendermaand waarin de aanvraag is gedaan, wordt de subsidie uitgekeerd.

  Voorwaarden voor het krijgen van de subsidie

  Er is een aantal voorwaarden verbonden aan het krijgen van de subsidie. Aan alle voorwaarden moet voldaan worden voor het krijgen van subsidie. 

  Woonplaats

  Zowel de aanvragende ouder/verzorger/voord als het kind waarvoor subsidie wordt aangevraagd, moeten feitelijk in de gemeente Epe wonen. Dit betekent dat ze ingeschreven moeten staan in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Epe. Verhuizen één van beiden op enig moment na de aanvraag dan hoeft er geen subsidie te worden terugbetaald.

  Voor een ieder  toegankelijke vereniging binnen de gemeentegrenzen

  Er wordt alleen subsidie uitgekeerd bij een lidmaatschap van een vereniging, als bedoeld in Boek 2, titel 2 van het Burgerlijk wetboek, gevestigd binnen de gemeente Epe. Met voor een ieder toegankelijk bedoelen we dat iedereen lid kan worden van de vereniging. Dit betekent dat de vereniging rechtspersoonlijkheid heeft, is opgericht met een notariële akte en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Met ‘binnen de gemeente Epe’ bedoelen we dat de vereniging formeel gevestigd is binnen de gemeentegrenzen.

  De subsidie kan niet gebruikt worden voor het lidmaatschap en activiteiten van stichtingen (zoals het cultuurplein en Koppel/Swoe) en bedrijven (zoals fitness- en sportscholen).

  Leeftijd

  Op het moment van aanvragen moet de jeugdige minimaal 5 jaar zijn, maar nog geen 18 jaar. Als de jeugdige 1 of meer dagen na de aanvraag 18 wordt, dan hoeft er geen subsidie te worden terugbetaald. Op het moment van aanvragen is hij/zij immers nog geen 18.

  Aantal subsidietoekenningen per kind

  Per kind wordt er één keer per 12 maanden subsidie toegekend. Ter verduidelijking een aantal rekenvoorbeelden:

  Rekenvoorbeelden
  • U vraagt voor 1 jeugdige subsidie aan. Dit doet u in september 2019. We keuren uw aanvraag goed. Dan kunt u in september 2020 opnieuw subsidie aanvragen voor dezelfde jeugdige.
  • U vraagt voor 3 jeugdigen subsidie aan. Voor Yassin en Lasse doet u dit in oktober 2019. Voor Josie doet u dit in januari 2020. Dan kunt u in oktober 2020 opnieuw subsidie aanvragen voor Yassin en Lasse. Voor Josie kunt u in januari 2021 opnieuw subsidie aanvragen.
  • U vraagt voor 1 jeugdige subsidie aan. Dit doet u in februari 2020. We wijzen uw aanvraag af. Dan kunt u gelijk weer een nieuwe subsidie aanvragen voor dezelfde jeugdige.

  Bewijs lidmaatschap

  Bij het aanvragen van de subsidie moet een bewijs van inschrijving van de vereniging worden meegezonden. Dit kan een inschrijvingsbewijs van de vereniging zijn of een betaalbewijs.

  Met het aanvragen van de subsidie gaat de aanvrager ermee akkoord dat wij bij de vereniging kunnen controleren of zijn/haar kind(eren) ook daadwerkelijk lid zijn van de desbetreffende vereniging.

  Epe,

  Burgemeester en wethouder van Epe,

  de burgemeester,                     de secretaris,

  dhr. dr. T.M.C. Horn                  mw. C. Kats

 • Veelgestelde vragen

  Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u ons e-mailen via gemeente@epe.nl of bellen op telefoonnummer 14 0578.

  Hebt u geen DigiD? Of wilt u dat iemand even met u meekijkt bij het indienen van de aanvraag? Misschien dat iemand uit uw directe omgeving of van de vereniging u kan helpen. U kunt ook een beroep doen op het formulierenteam, een dienst die Koppel-Swoe uitvoert voor de gemeente. U bereikt het formulierenteam via (0578) 67 67 67 of info@koppelswoe.nl.

  Veel gestelde vragen Subsidieregeling Jeugd gemeente Epe 2019

  Wie kan deze subsidie aanvragen?

  Als ouder, verzorger of voogd kunt u voor uw kind(eren) de subsidie aanvragen.

  Voor welke leeftijd geldt deze subsidie?

  Voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en met 17 jaar oud op het moment van de aanvraag.

  Waarvoor kan ik de subsidie aanvragen?

  U kunt de subsidie aanvragen voor kosten die redelijkerwijs horen bij het lidmaatschap van een vereniging. Dat kunnen de contributie, lessen of het lidmaatschap van een bond zijn. Ook kan het gaan om de aanschaf van een voorwerp zoals sport- of danskleding of een muziekinstrument.

  Hoeveel subsidie kunt u aanvragen?

  Het gaat om €100,- per kind per jaar. Dat is ongeacht de kosten die u maakt zoals hierboven genoemd.

  Hoe lang geldt deze subsidieregeling?

  De Subsidieregeling Jeugd loopt vanaf 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2021.

  Maakt het uit waar de aanvrager of het kind woont?

  Ja. Zowel de aanvrager als het betreffende kind moeten wonen in de gemeente Epe.

  Om wat voor soort verenigingen gaat het?

  Het gaat om een openbaar toegankelijke vereniging in de gemeente Epe waar op amateurbasis sport of cultuur wordt beoefend. Openbaar toegankelijk wil zeggen dat iedereen lid kan worden.

  Kan ik de subsidie ook aanvragen voor sport of cultuur buiten verenigingsverband?

  Nee. De Subsidieregeling Jeugd betreft alleen verenigingen, dus geen stichtingen of commerciële organisaties zoals sportscholen. Ook zwemlessen en cultuurlessen via Cultuurplein vallen buiten de Subsidieregeling Jeugd.

  Moet de vereniging zich bevinden in de gemeente Epe?

  Ja. U kunt alleen subsidie aanvragen voor het lidmaatschap van een Eper vereniging.

  Hoe vaak kan ik de subsidie aanvragen?

  Per kind kunt u hoogstens 1 keer per 12 maanden deze subsidie aanvragen.

  Kan ik de subsidie aanvragen voor een al lopend lidmaatschap?

  Ja, dat kan. Het maakt niet uit of het gaat om een nieuw of een al lopend lidmaatschap.

 • Verwijzingen

Pagina opties