Regels voor het kappen van bomen

 • Wat is het?

  • In het gemeentelijke bomenbeleidsplan staan de regels beschreven onder welke omstandigheden bomen gekapt mogen worden.
  • Hiervoor zijn diverse criteria opgesteld. Een aanvraag omgevingsvergunning wordt dan ook altijd getoetst aan deze criteria.
  • Daarbij geldt voor alle monumentale en waardevolle bomen, alle toekomstbomen en alle bomen die binnen de hoofdgroenstructuur staan (zie Groenstructuurplan) zelfs een kapverbod. Deze bomen mogen alleen onder bijzondere voorwaarden gekapt worden. De criteria vindt u in het Bomenbeleidsplan (hoofdstuk 6.4).

  Naar bomenbeleidsplan

  Toetsing Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

  • Een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van een boom wordt ook getoetst aan de weigeringsgronden die beschreven staan in de APV.
  • Een boom kan een bepaalde waarde hebben die belangrijker wordt beoordeeld dan het belang van het kappen, bijvoorbeeld de natuurwaarde, de landschappelijke waarde, de cultuurhistorische waarde of de waarde voor het stads- en dorpsschoon.

  Ongemak door bomen

  • Ongemak door bomen is een veel voorkomende reden voor het aanvragen van het kappen van een boom. Vaak gaat het daarbij om een gemeentelijke boom of de boom van een andere eigenaar. Ook hierover bevat het bomenbeleidsplan een aantal regels.
  • Ongemak wordt ervaren door bladval, schaduwvorming, zaad- of vruchtenvorming, wortelopdruk, allergie, enz. Deze verschijnselen zijn tijdelijk van aard. Zij vormen dan ook geen reden om een boom te kappen. Een aanvraag omgevingsvergunning wordt dan ook geweigerd.
  • Daarnaast zijn de belemmering van zoninval op zonnepanelen voor het ontvangst van schotels en antennes een vaak aangevoerde reden. Ook zij vormen geen reden om een boom te kappen. Een aanvraag omgevingsvergunning wordt niet afgegeven.

  Beschermde bomen

  • De gemeente Epe hanteert sinds 2010 een bomenlijst.
  • De gemeentelijke bomenlijst bevat alle bomen die in de gemeente Epe beschermd zijn.
  • Voor deze bomen geldt dan ook een vergunningplicht als u deze wilt kappen.

  Hoe is de bomenlijst samengesteld?

  • Binnen de bomenlijst maakt de gemeente Epe onderscheid tussen de gebieden binnen en buiten de bebouwde komgrens van de Wet natuurbescherming: op hoofdlijnen gaat het hierbij om het onderscheid tussen dorpen en buitengebied.
  • Deze grens bepaalt de scheidingslijn voor welke bomen in beide gebieden beschermd zijn: in de dorpen zijn immers andere bomen beeldbepalend dan in het buitengebied.
  • Deze komgrens van de Wet natuurbescherming komt in grote lijnen overeen met de komgrens die in de Wegenverkeerswet is aangegeven. De bomenlijst is van toepassing op zowel de gemeentelijke bomen als particuliere bomen.

  Bomenlijst op grond van de APV

 • Documenten

Pagina opties