Planschade

 • Wat is het?

  Planschade is inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een besluit van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening. Voorbeelden:

  • op een aangrenzend perceel mag door een wijziging van het bestemmingsplan ineens meer of anders worden gebouwd;
  • uw buurman mag zijn bedrijf uitbreiden, waardoor uw woongenot er op achteruitgaat en uw woning in waarde daalt;
  • een gewijzigde bestemming leidt voor u tot inkomensderving.

  Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een verzoek tot planschade indienen.

  Planschade, verzoek tegemoetkoming doen (met DigiD)

  Planschade, verzoek tegemoetkoming doen (met eHerkenning)

 • Hoe werkt het?

  Van belang is dat u uw verzoek indient binnen 5 jaar na het onherroepelijk zijn van het (vermeend) schadeveroorzakende besluit. Een verzoek dat buiten die termijn is ingediend wijzen we op grond van de Wro verplicht en per direct af.

  Verder zijn deze voorwaarden van belang:

  1. U bent eigenaar (geen huurder).
  2. U hebt schade (in de vorm van waardedaling) geleden aan uw eigendom.
  3. De schade houdt verband met planologische maatregelen.
  4. Het zou onredelijk zijn als de schade (helemaal) voor uw eigen rekening blijft.
  5. U hebt niet op een andere manier volledige compensatie voor de schade ontvangen.
  6. De schade mag niet al door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed. Verder mag de schade voor u niet voorzienbaar zijn geweest op het moment dat u eigenaar werd van de onroerende zaak.
 • Wat kost het?

  De kosten voor het indienen van een verzoek tot planschadevergoeding zijn € 300,- U krijgt deze kosten terug als wij uw verzoek om tegemoetkoming planschade geheel of gedeeltelijk toewijzen.

  Procedure vergoeding planschade

  1. Wij toetsen uw verzoek aan de vereisten van de Wro en deze verordening.
  2. Wij leggen het verzoek voor aan een onafhankelijk en deskundig adviesbureau.
  3. Dit bureau beoordeelt uw verzoek aan de hand van de regels die daarvoor gelden; de Wro, de procedureverordening en de jurisprudentie (= rechtelijke uitspraken).
  4. Het adviesbureau belegt een hoorzitting waarin u uw verzoek kunt toelichten; indien van toepassing maakt het bureau een afspraak voor opname van de woning in verband met de eventuele taxatie.
  5. Het adviesbureau brengt een conceptadvies uit; u en de gemeente krijgt gelegenheid hierop (schriftelijk) te reageren.
  6. Het adviesbureau brengt vervolgens - met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen - het definitieve advies uit.
  7. Op basis van dit definitieve advies neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op uw verzoek.

  Percentage eigen risico

  Als het college van burgemeester en wethouders besluit dat u planschade heeft geleden, dan krijgt u niet de volledige schade vergoed. U heeft een eigen risico van minimaal 2% van de waarde van de eigen onroerende zaak of een vermindering van het betrokken inkomen.

 • Hoe lang duurt het?

  • De procedure voor een tegemoetkoming van de planschade duurt gemiddeld 1 tot 1,5 jaar.
  • Als u het niet eens met het besluit, kunt u bezwaar maken.

Pagina opties