Bouwen op en langs het water

 • Wat is het?

  Bent u betrokken bij de ontwikkeling van bouwplannen of bestemmingsplannen? Dan kan de aanwezigheid van watergangen, waterkeringen en waterbergingsgebieden beperkingen opleggen aan uw mogelijkheden. Ook moet u rekening houden met de aanwezigheid van bijvoorbeeld wateren met een Hoge Ecologische Natuurwaarde (HEN-wateren) en riooltransportleidingen.

  De Nederlandse waterschappen hebben alle relevante informatie voor u gemakkelijk toegankelijk gemaakt via de website www.dewatertoets.nl. Met behulp van een digitale watertoets op deze website kunt u bekijken of en welke waterschapsbelangen er spelen binnen uw plangebied. Ook genereert de digitale watertoets een waterparagraaf die u kunt gebruiken bij het afwikkelen van de ruimtelijke procedure.

 • Wat moet ik doen?

  Voor bepaalde activiteiten moet toestemming gevraagd worden bij Waterschap Vallei en Veluwe. Het gaat dan om activiteiten die invloed hebben op het verzwakken van dijken en de waterkwaliteit of activiteiten die de doorstroom van water hinderen. Voor bijvoorbeeld bouwen in/nabij het water vraagt u een watervergunning aan bij het waterschap.

  Voorbeelden van situaties waarbij een watervergunning nodig is:

  • steigers, vlonders of beschoeiingen aanleggen
  • dammen of duikers aanleggen
  • watergangen dempen of veranderen
  • kabels en leidingen aanleggen
  • bouwwerken of beplanting plaatsen
  • oppervlaktewater onttrekken of lozen.

  Watervergunning aanvragen

Pagina opties