Bomen kappen buiten bebouwde komgrens Wet natuurbescherming

 • Wat is het?

  Buiten de komgrens zijn de volgende bomen beschermd:

  • Houtwallen, houtsingels en hakhoutbosjes
  • Houtopstanden op terreinen met een recreatieve bestemming
  • Overige houtopstanden met een diameter > 20 cm en snelgroeiende soorten met een diameter >30 cm, gemeten op 1,30 m hoogte tenzij deze houtopstanden een zelfstandige eenheid vormen en een grotere oppervlakte beslaan dan 10 are (1.000 m²); of
  • Bomen die geplant zijn in het kader van een herplantplicht

  Toelichting: houtwallen, houtsingels en hakhoutbosjes

  • Houtwallen en houtsingels zijn lijnvormige beplantingen met bomen en/of struiken. Ze vormen vaak begrenzingen van percelen of zijn afscheidingen met een andere functie (bijvoorbeeld veekering).
  • Houtwallen liggen vooral op hogere (zand-)gronden en houtsingels vooral in lagere gebieden, vaak parallel aan sloten. Houtwallen bestaan in de meeste gevallen al decennia lang en hebben een grote landschappelijke en cultuurhistorische waarde.
  • Hakhoutbosjes zijn bosjes die regelmatig worden afgezet (teruggesnoeid tot aan de boomstobbe) met van oudsher een functie als het leveren van hout voor afrasteringspalen, gereedschappen en brandstof. Bomen in deze bosjes halen vaak de diameter van 20 cm niet maar hebben veel waarde voor het landschap.
  • Door plaatsing op de bomenlijst is het kappen van een of meerdere bomen in een houtwal, houtsingel of hakhoutbosje vergunningplichtig, ongeacht de diametergrootte, en kan de gemeente toetsen of kap van individuele bomen geen afbreuk doet aan het voortbestaan van de houtwal.

  Toelichting: houtopstanden op terreinen met een recreatieve bestemming

  Het kappen van bomen op terreinen met een recreatieve bestemming is ongeacht de diametergrootte vergunningplichtig. Het gaat hier om terreinen met de bestemming  'Recreatie-Verblijfsrecreatie', 'Recreatie-Dagrecreatie' en percelen met de bestemming 'Recreatie-Recreatiewoning'. Deze bestemmingen zijn terug te vinden in de actuele, geldende bestemmingsplannen van de gemeente Epe.

  Toelichting: overige houtopstanden met een diameter > 20 cm en snelgroeiende soorten met een diameter > 30 cm

  • Bomen met een stamdiameter >20 cm en snelgroeiende soorten met een diameter >30 cm, gemeten op 1,30 meter hoogte, kunnen al een grote landschappelijke-, cultuurhistorische-, beeldbepalende- of natuurwaarde hebben. Deze zijn daardoor vergunningplichtig.
  • Bomen met een diameter tot en met 20 cm en snelgroeiende soorten met een diameter tot en met 30 cm, gemeten op 1,30 meter hoogte, kunnen vergunningsvrij worden gekapt.

  Snelgroeiende boomsoorten zijn: els, berk, populier, wilg, fijnspar en douglas.

  Alle bospercelen groter dan 10 are (1.000 m2) vallen onder de Wet natuurbescherming. Voor het vellen van deze beplantingen moet bij de provincie Gelderland melding worden gedaan van de voorgenomen velling via: www.gelderland.nl. Voor deze bomen geldt geen vergunningplicht op grond van de APV. Bospercelen kleiner dan 10 are zijn wel vergunningplichtig.

  Toelichting: bomen die geplant zijn in het kader van de herplantplicht

  Soms zijn bomen geplant vanuit een herplantverplichting die voortkomt uit een eerder verleende omgevingsvergunning voor de kap van een boom. De bomen die geplant zijn in het kader van een opgelegde herplantplicht zijn daarmee ook beschermd.

Pagina opties