Bestemmingsplan aanpassen

 • Wat is het?

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is.

  Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen

  Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

  Wijziging per 1 januari

  De nieuwe Omgevingswet gaat op 1januari 2023 van kracht, dit houdt in dat plannen na die betreffende datum opgesteld moeten worden volgens de regels uit de nieuwe Omgevingswet. Daarom heeft het college besloten dat alle ontwerpplannen die ingediend worden een half jaar voorafgaand aan de ingang van de nieuwe wet, opgesteld moeten worden volgens de regels van de nieuwe Omgevingswet. Zo kunnen initiatiefnemers kosten en tijd besparen, wordt capaciteit effectief ingezet en loopt de aanvraag soepel door de procedure. Meer informatie leest u hier

  Bestaand bestemmingsplan

  • U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen.
  • Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast. 
  • Voordat u een officiële aanvraag indient is het fijn voor u om te weten of uw plannen kansrijk zijn.
  • Wij bieden u daarom de mogelijkheid om een quickscan te vragen.
  • Dit betreft een globale, ambtelijke beoordeling.
  • Dit is gratis.

  Quickscan ruimtelijke ontwikkeling aanvragen

  Nog niet definitief bestemmingsplan

  Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd.

  • De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website.
  • Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis.
  • U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven.
  • De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast.
  • Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
 • Hoe werkt het?

  Door bij de gemeente een aanpassing in het bestemmingsplan aan te vragen, kunt u de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen. Iedereen die hier belang bij heeft, mag een aanpassing aanvragen. Bijvoorbeeld wanneer u in het gebied woont.

 • Wat moet ik meenemen of als bijlage meesturen?

  Om duidelijk te maken waarom u het bestemmingsplan wilt aanpassen, geeft u bij uw aanvraag de volgende documenten aan de gemeente:

  • Een omschrijving van uw bouwplannen
  • Bouwtekeningen van de situatie zoals die nu is én van de nieuwe situatie
  • Situatietekeningen en/of een plattegrond
  • Een goede ruimtelijke onderbouwing: Waarom kan hier van het bestemmingsplan worden afgeweken?
 • Wat kost het?

  Voor de kosten verwijzen wij u naar de geldende legesverordening van de gemeente Epe.

 • Aanvullende informatie

  Let op! Is het bestemmingsplan aangepast en wilt u daarna gaan bouwen? Dan hebt u nog wel een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig. Deze vraagt u aan via Omgevingsloket.nl.

 • Verwijzingen

Pagina opties