Stappenplan nieuwe burgemeester

1. Openstelling vacature

 • De gemeenteraad van Epe heeft een vertrouwenscommissie (sollicitatiecommissie) ingesteld. Deze commissie bestaat uit de fractievoorzitters die in de gemeenteraad zitten. Hun taak is om de zoektocht naar een nieuwe burgemeester te begeleiden. Daarbij hoort het opstellen van een profielschets (vacaturetekst). In de profielschets staat beschreven wat voor een type burgemeester de gemeente zoekt en welke eigenschappen en ervaring deze persoon meeneemt.
 • De vertrouwenscommissie betrekt de inwoners bij de profielschets. Onder andere door een open inloopbijeenkomst op 25 april, een vragenlijst onder alle inwoners van de gemeente Epe, een vragenlijst specifiek voor het panel Epe Spreekt en door allerlei gesprekken.
 • De gemeenteraad bespreekt op dinsdag 11 juni in een openbare raadsvergadering de profielschets met de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland. De commissaris van de Koning is verantwoordelijk voor het benoemen van de nieuwe burgemeester.
 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open op advies van de commissaris van de Koning. De vacature, met een verwijzing naar de profielschets, wordt geplaatst op de website van de rijksoverheid. Daarna wordt de procedure vertrouwelijk om de sollicitanten te beschermen.
 • Personen die burgemeester van de gemeente Epe willen worden, schrijven een brief aan de Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland.
 • De commissaris van de Koning onderzoekt de justitiële antecedenten van de sollicitanten, oftewel het ‘strafblad’, en selecteert kandidaten die in zijn ogen benoembaar zijn.

Lees meer over de raadsvergaderingen

2. Selectie sollicitanten

 • De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente Epe over de selectie van de kandidaten. Daarna wordt gezamenlijk de uiteindelijke selectie bepaald.
 • De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met alle geselecteerde kandidaten.
 • De vertrouwenscommissie brengt daarna advies uit aan de gemeenteraad. Daarbij noemt de vertrouwenscommissie welke 2 kandidaten voor benoeming in aanmerking komen.
 • De gemeenteraad bespreekt het advies van de vertrouwenscommissie in een besloten deel van een raadsvergadering. Vervolgens stelt de gemeenteraad ‘de aanbeveling’ vast. Daarop staan in voorkeursvolgorde de namen van de 2 beste kandidaten. De kandidaat die na vaststelling van de aanbeveling bovenaan staat, moet volgens de gemeenteraad de nieuwe burgemeester worden. In een aansluitend openbaar deel van de raadsvergadering maakt de gemeenteraad deze kandidaat voor het burgemeesterschap van de gemeente Epe bekend. De gemeenteraad stuurt de aanbeveling naar de commissaris van de Koning.

3. Benoeming nieuwe burgemeester

 • De aanbeveling wordt met het advies van de Commissaris van de Koning naar de minister van BZK gestuurd.
 • De minister van BZK laat de als eerste aanbevolen kandidaat screenen. Dat betekent dat er onderzoek wordt gedaan naar de betreffende persoon door de AIVD en dat er een fiscaal onderzoek plaatsvindt.
 • De minister van BZK spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat daarna voor benoeming voor aan de Koning.
 • De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.
 • De Commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester. Een burgemeester wordt benoemd voor een periode van 6 jaar. Na iedere periode van 6 jaar kan een burgemeester herbenoemd worden.
 • De gemeenteraad van de gemeente Epe installeert naar verwachting op 19 december 2019 de nieuwe burgemeester voor de gemeente Epe.

Pagina opties