Gemeentelijk beleid

Privacybeleid

Icon

Afspraken over hoe om te gaan met persoonsgegevens.

Naar privacybeleid

Kaders woningbouwinitiatieven

Icon

Door nieuwe afspraken geeft de gemeente extra ruimte voor nieuwbouwplannen. Hiervoor zijn kaders opgesteld.

Naar Woningbouwinitiatieven - kaders

Evenementenbeleid

Icon

Door maatschappelijke ontwikkelingen neemt het aantal evenementen toe.

Naar evenementenbeleid

Reclame en bewegwijzeringsbeleid

Icon

Gemeentebreed beleidskader en visie op reclame-uitingen. Leidraad om lokale bewegwijzering op goede en eenduidige wijze te organiseren.

Ga naar reclame en bewegwijzeringsbeleid

Structuurplan Epe

Icon

Plan met informatie waar gebouwd mag worden. Perspectief voor ontwikkeling van landbouw, recreatie en natuur.

Naar structuurvisie Epe

Hondenbeleid

Icon

Hondenpoep is voor veel mensen een grote bron van ergernis.

Ga naar hondenbeleid

Grondbeleid en grondprijzennota

Icon

Hoe ziet het gemeentelijk grondbeleid er uit en wat zijn de prijzen voor het gebruik ervan?

Naar grondprijzennota en grondbeleid

Toekomstvisie 2030

Icon

Welke keuzes maakt de gemeente de komende jaren? Epe: krachtig en vitaal!

Naar toekomstvisie

Landgoederen

Icon

Gemeente Epe steunt initiatieven voor het oprichten van nieuwe landgoederen.

Naar landgoederen

Structuurvisie Veluweflank

Icon

De structuurvisie Veluweflank geeft een overkoepelend strategisch toetsingskader voor ruimtelijke plannen en projecten.

Naar Structuurvisie Veluweflank op Ruimtelijke Plannen

Woonvisie

Icon

Gemeente Epe wil bijdragen aan een prettig en aantrekkelijk leef- en woonklimaat in de gemeente.

Naar Woonvisie

Groenbeleid

Icon

Gemeente Epe is een bosrijke gemeente. Het groenstructuurplan beschrijft de visie op het groen in de dorpskernen van de gemeente.

Naar groenbeleid

Paardenbakkenbeleid

Icon

Het paardenbakkenbeleid van de gemeente Epe.

Ga naar paardenbakkenbeleid

Vitale verblijfsrecreatie

Icon

De nota Vitale verblijfsrecreatie geeft meer ruimte voor maatwerk om recreatieve ontwikkeling op parken te versterken.

Naar Vitale verblijfsrecreatie

Pagina opties